معرفی و دانلود کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)

عکس جلد کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)
قیمت:
30000 تومان - 3.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)

حقوق مخاطب از جمله حقوقی است که به دلیل گسترش کمی و کیفی رسانه‌های گروهی در سال‌های اخیر مورد توجه صاحب نظران حوزه حقوق و رسانه قرار گرفته است.

کتاب حاضر، سعی کرده با بررسی قوانین ایران در زمینه حقوق مخاطب در حوزه حریم خصوصی و حق پاسخگویی اشخاص در مطبوعات، و با اشاره به اسناد بین المللی و قوانین مطبوعاتی برخی کشورها، وضعیت ایران را در این حوزه بررسی و تحلیل کند.

از آنجایی که، تاکنون، درمورد حقوق مخاطب مطبوعات، تحقیق مستقلی صورت نگرفته است، بنابراین در این کتاب تلاش شده تا حد امکان با بررسی دقیق‌تر قوانین داخلی و اسناد بین المللی، بحث متفاوت و در عین حال کامل‌تری از حقوق مخاطب ارائه دهد. البته ناگفته نماند که درباره حقوق بنیادین بشری از قبیل آزادی بیان،آزادی دریافت اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و... بحث و بررسی‌هایی فراوانی صورت گرفته و کتب متعددی تألیف شده است، اما این کتب و تحقیقات بیشتر در مورد همان حقوق بالذات بحث کرده‌اند و در مورد چگونگی حق حریم خصوصی و راه‌های حفاظت از آن در رسانه‌ها یا چگونگی دست یابی به حق پاسخ و تصحیح مطلب مفصل یا جامعی بیان نکرده‌اند. با این حال، این کتاب خالی از نقص نیست، امیدواریم که این نقص‌ها، به لطف نقد و نظر خوانندگان عزیز در چاپ‌های بعدی رفع گردند.

این کتاب مشتمل بر سه فصل است. فصل اول در پنج گفتار به کلیات و مفاهیم پرداخته، بدین گونه که در گفتار اول تعریف و مفهوم حقوق مخاطب، گفتار دوم به مبانی حقوق مخاطب، گفتار سوم به منابع حقوق مخاطب، گفتار چهارم به انواع مخاطب و در گفتار پنجم به ضمانت اجرای ناشی از نقض حقوق مخاطب اشاره شده است.

فصل دوم در پنج گفتار به حق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات پرداخته است. بدین شکل که درگفتار اول به مفهوم، ماهیت و حوزه‌های حریم خصوصی، گفتار دوم به تاریخچه حریم خصوصی، گفتار سوم حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایران با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها،گفتار چهارم به حریم خصوصی اشخاص و آزادی بیان در مطبوعات و گفتار پنجم به مصادیق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات با ذکر برخی از قضایا و آراء مطبوعاتی پرداخته است.

فصل سوم در سه گفتار به حق تصحیح و پاسخگویی اشخاص در مطبوعات اشاره کرده است بدین گونه که در گفتار اول به ماهیت حق تصحیح و پاسخگویی، گفتار دوم به حق تصحیح و پاسخگویی در حقوق ایران و گفتار سوم به اشکال حق پاسخگویی در مطبوعات پرداخته است.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل 1 : کلیات
گفتار اول: تعریف و مفهوم حقوق مخاطب
بند اول: مفهوم و ماهیت حق
بند دوم : تعریف و مفهوم ارتباط
بند سوم: تعریف و مفهوم مخاطب
بند چهارم: سابقه تاریخی مخاطب
بند پنجم: ویژگی‌های عمومی مخاطب رسانه ای
بند ششم: مطبوعات به عنوان وسیله ارتباط جمعی
الف: مطبوعات وسایل ارتباط توده‌ای یا جمعی
ب: تعریف مطبوعات
بند هفتم: تعریف و موضوع حقوق مخاطب
بند هشتم: انواع حقوق مخاطب
الف: آزادی بیان و ابراز عقیده
ب: حق دسترسی به اطلاعات
ج: احترام به حقوق اقلیت ها
د: حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگویی در مطبوعات
گفتار دوم: مبانی حقوق مخاطب
بند اول: مبانی فلسفی حقوق بنیادین بشر
الف: مفهوم حقوق طبیعی
ب: نظریه قرارداد محوری
بند دوم: مبانی اسلامی حقوق بنیادین بشر
بند سوم: محدودیت‌های حقوق بنیادین بشر
بند چهارم: مبانی حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگویی
الف: مبانی حق احترام به حریم خصوصی اشخاص
ب: مبانی حق تصحیح و پاسخگویی
گفتار سوم: منابع حقوق مخاطب
بند اول- حقوق مخاطب در اسناد بین المللی
الف: اسناد بین المللی جهانی
 منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر
 میثاق‌های بین المللی
الف- میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ب- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 اعلامیه کنفرانس عمومی یونسکو درباره اصول بنیادی کمک وسایل ارتباط جمعی
 اصول بین المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه نگاری
 پیش نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین المللی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد:
 عهدنامه مربوط به حق بین المللی تصحیح:
ب- حقوق مخاطب در اسناد بین المللی منطقه ای:
 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:
 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم:
اعلامیه اسلامی حقوق بشر:
بند دوم: حق مخاطب در حقوق داخلی:
 قانون اساسی
 قانون مجازات اسلامی
 قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات بعدی آن
 حقوق مخاطب در قانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان حقوق شهروندی:
 حقوق مخاطب در پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری در ایران: (تدوین نهایی 1383)
آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 1354 هیأت وزیران
گفتار چهارم- انواع مخاطب
گفتار پنجم: ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق مخاطب
بند اول: ضمانت اجراها در اسناد بین المللی
بند دوم- ضمانت اجراها در حقوق داخلی:
الف- ضمانت اجراهای کیفری
ب- ضمانت اجراهای مدنی
فصل 2 : حق احترام به حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات
گفتار اول: تعریف، ماهیت و حوزه‌های حریم خصوصی
بند اول: تعریف و مفهوم حریم خصوصی
بند دوم: ماهیت حریم خصوصی در نظام‌های حقوقی
الف: حق حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری
ب: حق حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی
بند سوم: حوزه‌های حریم خصوصی
گفتار دوم: تاریخچه حریم خصوصی
بند اول: در دوران باستان و در ادیان و مذاهب
بند دوم: در مطبوعات
گفتار سوم: حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایران (با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها)
بند اول: حریم خصوصی در حقوق اسلام
بند دوم: حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایران
الف: قانون اساسی
ب: قانون آیین دادرسی کیفری
ج: قانون مسئولیت مدنی
د: قانون تجارت الکترونیکی
ه: قانون مطبوعات
و- مجموع قوانین مطبوعاتی آلمان
ز- حریم خصوصی در قانون مطبوعات مصر
ح- میثاق اخلاقی مطبوعات کشور پادشاهی اردن:
گفتار چهارم: حریم خصوصی و آزادی بیان در مطبوعات
بند اول: حریم خصوصی اشخاص و حق دسترسی به اطلاعات
بند دوم: استدلالهایی در امکان پذیری نقض حریم خصوصی اشخاص:
الف: وقتی کسی شخصیتی عمومی یافت، طبیعی است که حریم خصوصی خود را از دست می‌دهد:
ب: نقض حریم خصوصی در مقام خدمت به منافع عمومی:
ج: نقض حریم خصوصی آن گاه که عموم نسبت به دانستن امور خصوصی علاقه داشته باشند
بند سوم: اخلاق روزنامه نگاری و حق حریم خصوصی
گفتار پنجم- مصادیق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات (با ذکر برخی قضایا و آراء مطبوعاتی)
بند اول- مصادیق حریم خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی
بند دوم: مصادیق حق حریم خصوصی نسبت به اشخاص حقوقی
الف: مفهوم شخصیت حقوقی
ب: آثار شخصیت حقوقی
ج: انواع اشخاص حقوقی
1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
فصل 3 : حق تصحیح و پاسخگویی اشخاص در مطبوعات
گفتار اول: مفهوم حق تصحیح و پاسخگویی
بند اول: تعریف حق تصحیح و پاسخگویی
بند دوم: تفاوت بین حق تصحیح و حق پاسخگویی
بند سوم: حق پاسخگویی و آزادی بیان
گفتار دوم: حق تصحیح و پاسخگویی در حقوق ایران (با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها)
بند اول: در قوانین پیش از انقلاب
بند دوم: در قوانین پس از انقلاب (همراه با تحلیل و بررسی ماده 23 قانون مطبوعات)
بند سوم: حق تصحیح و پاسخگویی در قوانین مطبوعاتی برخی کشورها
گفتار سوم: اشکال حق پاسخ گویی اشخاص در مطبوعات
بند اول: انواع مطبوعات
بند دوم: انواع پاسخگویی به مطبوعات
بند سوم: زمان و مکان درج پاسخ در مطبوعات
بند چهارم: حق پاسخگویی سایر اشخاص
الف: پاسخگویی گروههای فشار
ب: اشخاصی که تابعیت کشور را ندارند
ج- حق پاسخگویی اشخاص حقوقی.
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مأخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات آوای نور
سال انتشار۱۳۹۴
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات168
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب‌های حقوق عمومی و خصوصی
قیمت نسخه الکترونیک
30000 ت - 3.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)

برای دریافت کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی) و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.