دانلود کتاب صوتی هوش چندگانه گاردنر


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی هوش چندگانه گاردنر و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی هوش چندگانه گاردنر

کتاب صوتی هوش چندگانه گاردنر اثر هوارد گاردنر، به تحلیل و بررسی این موضوع که هوش آدمی فقط مهارتی در یک زمینه‌ی خاص نیست بلکه دامنه‌‌ی وسیع‌تری دارد، می‌پردازد.

هوارد گاردنر (Howard Gardner) تئوری هوش‌های چندگانه را اولین‌بار در سال 1983 و در کتاب وید به بنام چارچوب ذهن مطرح کرد و سپس به عنوان یک مدل کلاسیک برای درک توانایی‌های هوشی انسان مورد استفاده قرار گرفت و عرصه‌ی تعلیم و تربیت را به کلی دگرگون ساخت. امروزه این نظریه در نهادهای آموزشی، تحصیلی و تربیتی به نحو گسترده به کار می‌رود. عصاره‌ی این اندیشه بیان می‌دارد که هوش آدمی فقط مهارتی در زمینه‌ی حل مسائل ریاضی و معماهای تصویری نیست بلکه دامنه‌ای بسیار بزرگ‌تری دارد و قابلیت‌هایی در زمینه‌ی موسیقی، حرکات بدنی، درک عواطف و احساسات خود و دیگران، شناخت عوامل طبیعت و... را نیز در بر می‌گیرد.

گاردنر نظریه‌های سنتی هوش را مورد انتقاد قرار داد و اشاره کرد که آن‌ها تمام توانایی‌های انسان را در بر نمی‌گیرند. نظریه‌ی هوش‌های چندگانه ابتدا توسط تعدادی از روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت رد شد. اما بعدها مورد توجه زیادی به خصوص در عرصه‌ی تعلیم و تربیت قرار گرفت. هوارد گاردنر معتقد بود که انسان دارای هوش‌های زیادی است که در کتاب صوتی هوش چندگانه گاردنر (Howard Gardner multiple intelligences) با هوش‌هایی از قبیل «هوش ریاضی، منطقی»؛ «هوش کلامی، زبانی»؛ «هوش موسیقیایی»؛ «هوش بدنی، جنبشی»؛ «هوش بصری، فضایی»؛ «هوش بین فردی»؛ «هوش طبیعت‌گرا» «هوش درون فردی»؛ و... آشنا خواهید شد. نظریه گاردنر درباره‌ی این موضوع است که همه‌ی انسان‌ها تمامی این هوش‌ها را دارا هستند، اما ترکیب این هوش‌ها در نزد افراد متفاوت است. فردی ممکن است در هوش منطقی، ریاضی قوی باشد و دیگری در هوش موسیقایی.

با این فرضیه معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت بار سنگینی را به دوش خواهند داشت. اولین وظیفه‌ی آنان شناخت استعدادها و توانایی‌های دانش‌آموزان خود است و قبول این نکته که آن‌ها افرادی منحصر به فرد و بی‌همتا هستند و در گام دوم متناسب ساختن روش‌های تدریس با این استعدادهای متنوع است. این تئوری و نظریه مورد استفاده‌ی بسیاری از مدارس در آمریکای شمالی و سایر نقاط جهان قرار گرفت و پیامدهای مثبتی را به همراه داشت. البته کسانی هم بودند که از کاربرد این تئوری در مدارس انتقادهای فراوانی نمودند، به هر حال تأثیر مثبت این تئوری بر فرآیندهای آموزشی در مدارس به راحتی قابل انکار نیست.

فهرست مطالب

۱ دقیقه
شناسنامه
۱ دقیقه
متن پشت جلد
۴ دقیقه
مقدمه
۲۵ دقیقه
خاطرات گاردنر از نحوه‌ی شکل‌گیری نظریه‌ی هوش چندگانه - بخش اول
۱۱ دقیقه
خاطرات گاردنر از نحوه‌ی شکل‌گیری نظریه‌ی هوش چندگانه - بخش دوم
۲ دقیقه
جدول ساده و اولیه‌ی هوش چندگانه‌ی هوارد گاردنر
۱۴ دقیقه
جدول کامل هوش‌های چندگانه‌ی گاردنر
۴ دقیقه
هوش کلامی زبانی
۲ دقیقه
انتخاب‌های شغلی افرادی که دارای هوش کلامی زبانی هستند
۲ دقیقه
شما در زمینه‌ی کار با کلمات خوب هستید
۲ دقیقه
مسیر پیشرفت و ترقی
۴ دقیقه
دوازده توصیه برای تقویت هوش کلامی زبانی
۲ دقیقه
کسی که از هوش کلامی زبانی خوبی برخوردار است در مرحله‌ی تحصیلی چگونه دانش‌آموزی است
۳ دقیقه
محیط نامساعد برای افراد دارای هوش کلامی زبانی
۲ دقیقه
محیط خلاقانه و مثبت برای افراد دارای هوش کلامی زبانی
۳ دقیقه
هوش ریاضی منطقی
۱ دقیقه
مسیر پیشرقت و ترقی
۱ دقیقه
انتخاب شغلی افراد که دارای هوش ریاضی منطقی خوبی هستند
۲ دقیقه
شما در زمینه‌ی ریاضیات و منطق خوب هستید
۳ دقیقه
کسی که از هوش ریاضی منطقی خوبی برخوردار است در مرحله‌ی تحصیلی چگونه دانش‌آموزی است
۱ دقیقه
محیط نامساعد برای افراد دارای هوش ریاضی منطقی
۳ دقیقه
دوازده توصیه برای تقویت هوش ریاضی منطقی
۱ دقیقه
محیط خلاقانه و مثبت برای افراد دارای هوش ریاضی منطقی
۳ دقیقه
هوش بدنی جنبشی
۱ دقیقه
انتخاب شغلی افرادی که دارای هوش بدنی جنبشی هستند
۱ دقیقه
شما در زمینه‌ی ورزش‌ها و حرکات بدنی خوب هستید
۱ دقیقه
مسیر پیشرفت و ترقی
۳ دقیقه
دوازده توصیه برای تقویت هوش بدنی جنبشی
۱ دقیقه
کسی که از هوش بدنی جنبشی برخوردار است در مرحله‌ی تحصیلی چگونه دانش‌آموزی است؟
۲ دقیقه
محیط خلاقانه و مثبت برای افراد دارای هوش بدنی جنبشی
۲ دقیقه
محیط نامساعد برای افراد دارای هوش بدنی جنبشی
۲ دقیقه
هوش موسیقایی
۱ دقیقه
انتخاب شغلی افرادی که دارای هوش موسیقایی خوبی هستند
۲ دقیقه
شما در زمینه‌ی هوش موسیقایی خوب هستید
۱ دقیقه
مسیر پیشرفت و ترقی
۳ دقیقه
دوازده توصیه برای تقویت هوش موسیقایی
۱ دقیقه
کسی که از هوش موسیقایی برخوردار است در مرحله‌ی تحصیلی چگونه دانش‌آموزی است؟
۳ دقیقه
محیط خلاقانه و مثبت برای افراد دارای هوش موسیقایی
۲ دقیقه
هوش بصری فضایی
۱ دقیقه
انتخاب‌های شغلی افرادی که دارای هوش بصری فضایی خوبی هستند
۲ دقیقه
شما در زمینه‌ی کار با تصاویر و تجسم اشیا خوب هستید
۱ دقیقه
مسیر پیشرفت و ترقی
۳ دقیقه
دوازده توصیه برای تقویت هوش بصری فضایی
۱ دقیقه
کسی که از هوش بصری فضایی برخوردار است در مرحله‌ی تحصیلی چگونه دانش‌آموزی است؟
۲ دقیقه
محیط خلاقانه و مثبت برای افراد دارای هوش بصری فضایی
۲ دقیقه
محیط نامساعد برای افراد دارای هوش بصری فضایی
۲ دقیقه
هوش بین فردی
۱ دقیقه
انتخاب شغلی افرادی که دارای هوش بین‌فردی خوبی هستند
۱ دقیقه
شما در زمینه‌ی هوش بین‌فردی خوب هستید
۲ دقیقه
مسیر پیشرفت و ترقی
۴ دقیقه
دوازده توصیه برای تقویت هوش بین فردی
۲ دقیقه
کسی که از هوش بین‌فردی برخوردار است در مرحله‌ی تحصیلی چگونه دانش آموزی است؟
۱ دقیقه
محیط خلاقانه و مثبت برای افراد دارای هوش بین‌فردی
۲ دقیقه
محیط‌های نامساعد برای افراد دارای هوش بین‌فردی
۳ دقیقه
هوش درون‌فردی
۱ دقیقه
انتخاب‌های شغلی افرادی که دارای هوش درون‌فردی خوبی هستند
۲ دقیقه
شما در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل مسائل خوب هستید
۳ دقیقه
مسیر پیشرفت و ترقی
۴ دقیقه
دوازده توصیه برای تقویت هوش درون فردی
۲ دقیقه
کسی که از هوش درون‌فردی برخوردار است در مرحله‌ی تحصیلی چگونه دانش‌آموزی است
۳ دقیقه
محیط خلاقانه و مثبت برای افراد دارای هوش درون‌فردی
۲ دقیقه
محیط نامساعد برای افراد دارای هوش درون‌فردی
۳ دقیقه
هوش طبیعت‌گرا
۱ دقیقه
انتخاب‌های شغلی افرادی که دارای هوش طبیعت‌گرا هستند
۱ دقیقه
شما در زمینه‌ی درک طبیعت خوب هستید
۲ دقیقه
مسیر پیشرفت و ترقی
۱ دقیقه
کسی که از هوش طبیعت‌گرا برخوردار است در مرحله‌ی تحصیلی چگونه دانش‌آموزی است؟
۲ دقیقه
محیط خلاقانه و مثبت برای افراد دارای هوش طبیعت‌گرا
۱ دقیقه
محیط نامساعد برای افراد دارای هوش طبیعت‌گرا
۱ دقیقه
ویژگی‌ها و اصولی که هریک از هوش‌های هشت‌گانه دارا هستنند
۲ دقیقه
چهار مرحله‌ی رشد
۲ دقیقه
کلاس‌های آموزشی سازگار با مغز
۱ دقیقه
ایده‌هایی برای کلاس‌های درسی مدارس
۱۰ دقیقه
آزمون هوش چندگانه برای افراد هشت تا شانزده‌ساله
۱۶ دقیقه
آزمون هوش چندگانه برای افراد بالای شانزده سال
 ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه، ۲۰۷ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

راهنمای دانلود کتاب صوتی هوش چندگانه گاردنر

برای دانلود کتاب صوتی هوش چندگانه گاردنر و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  هوش چندگانه گاردنر
Jafar Munji
۱۳۹۸/۷/۲۸
این کتاب را هرفردی باید مطالعه کنند خیلی کتاب مهم وعالی است
فردوس خالقی
۱۳۹۸/۷/۲۵
دانستن انواع هوش و پرورش و تقویت آن و استفاده از آن باعث بهتر شدن زندگی ما خواهد شد. این کتاب با بیانی علمی به توضیح و تفصیل این موارد می‌پردازد.
فاطمه جهانگیر
۱۳۹۸/۶/۱۸
بعد از خوندن این کتاب سعی میکنم تو هرجمعی قوت یک یا چند هوش در افراد رو تشخیص بدم و برای ایجاد انگیزه در تقویت و استفاده از اون هوش بهش متذکر شم چه تمرینات و فعالیت هایی میتونه براش مفید باشه. کتاب کاربردی و خوبیه من ٤ بار از ابتدا تا انتهاشو گوش کردم که کل کتاب رو تقریباً حفظ بشم👍🏻😉
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۷)