دانلود کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

در کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان به بررسی سبک پوشش زنان و تأثیر پذیری آن از فرهنگ جهانی به واسطه سبک زندگی، سرمایه فرهنگی و ارتباط جهانی پرداخته شده است.

هدف از این کار توصیف نوع سبک پوشش زنان در محیط های اجتماعی با تأثیر پذیری از فرهنگ جهانی است. فرضیات این تحقیق، شامل بررسی رابطه هر یک از متغیرهای سبک زندگی، سرمایه فرهنگی و ارتباط جهانی با سبک پوشش می باشد. این پژوهش صرفاً به ارتباط متغیرها و مفاهیم اجتماعی و جامعه شناختی با پدیدۀ سبک پوشش می پردازد و سعی دارد به شیوه ای علمی و عاری از هرگونه سو گیری های شخصی نتایج شفافی را ارائه دهد.در این پژوهش روش تحقیق پیمایش،ابزار مورد استفاده پرسشنامه و شیوه نمونه گیری به صورت سهمیه ای می باشد.

نتایج نشان داد که سبک زندگی و ارتباط جهانی رابطه معناداری را با سبک پوشش زنان داشته، ولی سرمایه فرهنگی رابطه ای با سبک پوشش زنان نداشته است.

 ۲۰۱ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-459-008-2 

چاپ ۱۳۹۵: ۲۱۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۴۵۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و چارچوب تئوریک
تاریخچه پوشش
پوشش ایرانیان پیش از پارسیان
پوشش در دوران پارس ها (هخامنشیان)
پوشش در دوران پارتها (اشکانیان)
چادر زنان اشکانی
پوشش در دوران ساسانیان (قبل از اسلام)
چادر زنان عهد ساسانی
پوشش در دوران ساسانیان (بعد از اسلام)
پوشش ایرانیان بعد از اسلام
پوشش در دوران ایخانیان
پوشش در دوران صفویان
پوشش در دوران قاجاریه
چرا حرم سرا؟
سابقه مفهوم سبک زندگی
پیشینه تحقی
مبانی نظری پژوهش (مواضع نظریه پردازان دررابطه با موضوع پژوهش)
فرهنگ مُدرن
فرهنگ مصرفی
درحوزۀ سبک پوشش
آنتونی گیدنز
پیر بوردیو
تورستن وبلن
گئورگ زیمل
ماکس وبر
مُد، سبک، خرده فرهنگ
سبک های زندگی وپوشش
حجاب باز اندیشانه
پوشش به مثابه سبک زندگی
پوشش مد محور (تیپ اینترنتی)
پوشش فشن لس
چارچوب نظری تحقیق
مدل تبیینی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
واحد تحلیل
تعیین حجم نمونه
شیوه نمونه گیری
ابزار ونحوه جمع آوری داده ها
اعتماد یا پایایی
شاخص سازی
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای مستقل
تکنیک ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
یافته های توصیفی
پوشش باز اندیشانه
پوشش به مثابه سبک زندگی
پوشش فشن لس
پوشش مد محور (تیپ اینترنتی)
مدیریت بدن
میزان انجام فعالیت های فرهنگی
میزان انجام فعالیت های فراغتی
تمایل و گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی
مهارت های علمی و فرهنگی فرد
ارتباط جهانی
بررسی رابطه بین متغیرها
رابطه مدیریت بدن و سبک پوشش بازاندیشانه
رابطه فعالیت فرهنگی و سبک پوشش باز اندیشانه
رابطه فعالیت فراغتی وسبک پوشش بازاندشانه
رابطه سبک زندگی وسبک پوشش بازاندیشانه
رابطه مهارت های فردی وسبک پوشش بازاندیشانه
رابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی وسبک پوشش بازاندشانه
رابطه سرمایه فرهنگی و سبک پوشش باز اندیشانه
رابطه ارتباط جهانی و سبک پوشش باز اندیشانه
رابطه مدیریت بدن وپوشش به مثابه سبک زندگی
رابطه فعالیت فرهنگی وپوشش به مثابه سبک زندگی
رابطه فعالیت فراغتی و پوشش به مثابه سبک زندگی
رابطه سبک زندگی وپوشش به مثابه سبک زندگی
رابطه مهارت های فردی و پوشش به مثابه سبک زندگی
رابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی و پوشش به مثابه سبک زندگی
رابطه سرمایه فرهنگی و پوشش به مثابه سبک زندگی
رابطه ارتباط جهانی و پوشش به مثابه سبک زندگی
رابطه مدیریت بدن و پوشش فشن لس
رابطه فعالیت فرهنگی وپوشش فشن لس
رابطه فعالیت فراغتی و پوشش فشن لس
رابطه سبک زندگی و پوشش فشن لس
رابطه مهارت های فردی و پوشش فشن لس
رابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی و پوشش فشن لس
رابطه سرمایه فرهنگی و پوشش فشن لس
رابطه ارتباط جهانی و پوشش فشن لس
رابطه مدیریت بدن وسبک پوشش مد محور
رابطه فعالیت فرهنگی و سبک پوشش مد محور
رابطه فعالیت فراغتی وسبک پوشش مد محور
رابطه سبک زندگی وسبک پوشش مد محور
رابطه مهارت های فردی و سبک پوشش مد محور
رابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی وسبک پوشش مد محور
رابطه سرمایه فرهنگی وسبک پوشش مد محور
رابطه ارتباط جهانی و سبک پوشش مد محور
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
منابع

راهنمای دانلود کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

برای دانلود کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

نظرات کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

Amin Taher
۱۳۹۶/۴/۲۴
مقاله خوبی بود برای تحقیقات کمک کننده است
مشاهد همه نظرات (۱)