معرفی و دانلود کتاب هوش معنوی و مقیاس های سنجش ان

عکس جلد کتاب هوش معنوی و مقیاس های سنجش ان
قیمت:
67000 تومان - 7.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب هوش معنوی و مقیاس های سنجش ان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب هوش معنوی و مقیاس های سنجش ان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب هوش معنوی و مقیاس های سنجش ان

ما موجودات انسانی‌ای نیستیم که تجربه معنوی دارند، بلکه موجودات معنوی‌ای هستیم با یک تجربه انسانی.

این کتاب از دو بخش و هفت فصل تشکیل شده است. عناوین سه فصل اول در بخش نخست، به ترتیب هوش، معنویت و هوش معنوی می‌باشد. با توجه به اینکه سازه هوش معنوی از دو سازه هوش و معنویت تشکیل یافته است، مولفان پیش از پرداختن به مفهوم هوش معنوی، در دو فصل اولیه این کتاب به اختصار به دو مفهوم هوش و معنویت پرداخته‌اند. در فصل سوم مفهوم هوش معنوی، تعاریف، ابعاد تشکیل دهنده و همبسته‌های روان شناختی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در چهار فصل بعدی کتاب، چهار مقیاس معتبری که برای اندازه گیری هوش معنوی در یک دهه گذشته ساخته شده، معرفی می‌گردد و فرایند شکل گیری و تدوین نسخه نهایی، شیوه اجرا و نمره گذاری و ویژگی‌های روانسنجی آن‌ها با جزئیات توضیح داده می‌شود. این مقیاس‌ها که به ترتیب زمانی ساخته شده معرفی می‌گردند، عبارتند از:

مقیاس هوش معنوی ناسل (2004)؛ مقیاس هوش معنوی یکپارچه امرم و دریر (2007)؛ سیاهه خودسنجی هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامه هوش معنوی ناصری و سهرابی (1386). امید است که این کتاب مورد پذیرش جامعه علمی کشور بویژه روان شناسان و دیگر متخصصین علوم انسانی قرار بگیرد و زمینه ساز اقدامات پژوهشی گسترده‌تر درباره سازه هوش معنوی شود.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
بخش 1: مفاهیم
فصل 1: هوش
مقدمه
تعریف هوش
نظریه های هوش
دیدگاه روانسنجی
نظریه دوعاملی اسپیرمن
نظریه توانایی های ذهنی نخستین ترستون
هوش سیال و هوش متبلور کتل
نظریه ی شناختی پیاژه درباره هوش
دیدگاه خبرپردازی
نظریه سه جنبه ای هوش استرنبرگ
نظریه هوش های چندگانه گاردنر
هوش هیجانی
همبسته های بهره هوشی
موفقیت تحصیلی
جایگاه و موفقیت شغلی
تفاوت های گروهی
وراثت و ثبات نمرات بهره هوشی
ارثی بودن هوش
ثبات بهره های هوشی
فصل 2: معنویت
مقدمه
معنویت چیست؟
گرایش معنوی در عصر جدید
ابعاد معنویت
موضوع معنویت و علم روان شناسی
نیازهای معنوی انسان
نقش دین و معنویت در سلامت روان
وجوه اشتراک و افتراق دین و معنویت
تعامل معنویت و دین
تجربه های دینی، معنوی و عرفانی
رشد و تحول معنوی انسان
فصل 3: هوش معنوی
مقدمه
تعریف و مولفه های تشکیل دهنده هوش معنوی
هوش معنوی و مفهوم هوش های چند گانه
هوش معنوی به عنوان هوشی متمایز از هوش عمومی
تناسب ابعادی از معنویت با معیارهای هوش
ویژگی های منحصر به فرد هوش معنوی
کاربرد هوش معنوی
هوش معنوی و خرد
مفهوم سازی هوش معنوی
هوش معنوی و آگاهی متعالی
نقش آگاهی فردی در ابراز هوش معنوی
آگاهی از وجودی الهی و رابطه آن با هوش معنوی
هوش معنوی و رابطه آن با مسائل وجودی
هوش معنوی و تصویر بزرگتر
مبنای تکاملی هوش معنوی
نقش زیست شناسی در کنش هوش معنوی
تحول هوش معنوی
تفاوت های فردی در هوش معنوی
ابراز متفاوت هوش معنوی در بین گروهای مذهبی/ معنوی
رابطه میان هوش معنوی و سلامت
رابطه هوش معنوی با مدیریت و رهبری
چالش های مرتبط با کاربرد هوش معنوی
درآمدی بر مولفه های هوش معنوی در آموزه های دین اسلام
داشتن معنا و هدف در زندگی
توکل و امید به خداوند
شکیبایی
شرح صدر (ظرفیت روانی)
بخشش
نیکوکاری
اعتقاد و ایمان به خدا
سپاسگزاری
عبادت
بخش 2: سنجش
فصل 4: مقیاس هوش معنوی ناسل (2004)
مقدمه
مطالعه اول
مطالعه دوم
شرکت کنندگان در مطالعه دوم
روش اجرا
طرح تحقیق
ابزار
مقیاس هوش معنوی (SIS)
نتایج
تحلیل عاملی گویه های SRDS
تحلیل عاملی گویه های مقیاس هوش معنوی (SIS)
تحلیل عاملی مقدماتی SIS
تحلیل عامل مجدد SIS
تحلیل عاملی گویه های شاخص بهزیستی شخصی (PWI)
تحلیل رگرسیون چندگانه
مطالعه سوم
مقدمه
روش
شرکت کنندگان
شیوه اجرا
طرح تحقیق
ابزار
نتایج
تحلیل عاملی گویه های SRDS
تحلیل عاملی گویه های  SIS
خلاصه نتایج
مطالعه چهارم
نتیجه گیری
مقیاس هوش معنوی ناسل (2004)
روش نمره گذاری
فصل 5: مقیاس هوش معنوی یکپارچه امرم و دریر (2007)
مقدمه
مطالعه اول
روش
نتایج
مطالعه دوم
روش
شرکت کنندگان
ابزارهای اندازه گیری
روش
نتایج
ساخت مقیاس
پایایی
اعتبار همگرا و افتراقی
تفاوت های گروهی
بحث و نتیجه گیری
یک چهارچوب نظری روزآمد از هوش معنوی
محدودیت های تحقیق
مقیاس هوش معنوی یکپارچه  امرم و دریر (2007)
روش نمره گذاری
فصل 6: سیاهه خود سنجی هوش معنوی کینگ (2008)
مقدمه
یک الگوی کارآمد از هوش معنوی
تفکر وجودی انتقادی
ایجاد معنای شخصی
آگاهی متعالی
گسترش وضعیت هوشیاری
کاربرد های انطباقی
رشد ظرفیت های معنوی در گستره عمر
مطالعه اول
روش
شرکت کنندگان
ابزار
روش اجرا
نتایج
ویژگی های مجموعه گویه های اولیه
تحلیل عامل اکتشافی اولیه
نگهداری گویه ها
ویژگی های مجموعه گویه های کاهش یافته
دومین تحلیل عاملی اکتشافی
مطالعه دوم
روش
شرکت کنندگان
مقیاس ها
شیوه اجرا
ویژگی های روانسجی 42-SISRI
اولین تحلیل عاملی تاییدی
اصلاح مقیاس
ویژگی های 24-SISRI
تحلیل عاملی تاییدی ثانویه
اعتبار مقیاس
پایایی بازآزمایی
همبستگی بین مقیاس ها
تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی
بحث و نتیجه گیری
فصل 7: پرسشنامه هوش معنوی ناصری و سهرابی (1386)
مقدمه:
روش
جامعه آماری
گروه نمونه و روش نمونه گیری
روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
الف.  مطالعه کتابخانه ای
ب.  پرسشنامه محقق ساخته
مطالعه اول
مطالعه دوم
مطالعه سوم
روش اجرای پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها
ساختار عاملی پرسشنامه مقدماتی
تعیین مناسبت و کفایت تحلیل عاملی
حجم گروه نمونه
اهمیت و معنا دار بودن ماتریس
استخراج عوامل اولیه
چرخش بارهای عاملی
پایایی پرسشنامه هوش معنوی
نمرات زنان و مردان در پرسشنامه
هنجارهای پرسشنامه هوش معنوی
بحث و نتیجه گیری
پرسشنامه هوش معنوی ناصری و سهرابی (1386)
روش نمره گذاری
جداول نمرات هنجار پرسشنامه هوش معنوی
منابع فارسی
Refrrence (منابع انگلیسی)

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب هوش معنوی و مقیاس های سنجش ان
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات آوای نور
سال انتشار۱۳۹۱
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات376
زبانفارسی
شابک978-600-5413-96-0
موضوع کتابکتاب‌های هوش و حافظه
قیمت نسخه الکترونیک
67000 ت - 7.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب هوش معنوی و مقیاس های سنجش ان

حاصل قاضی زاده
۱۳۹۶/۲/۳
باسلام
کتابی کاربردی ومناسب برای درک بهتر مفاهیم هوش معنوی است در واقع به کمک این کتاب است که می‌شود به واژه معنویت دسترسی بیشتری پیدا کرد واهمیت واثربخشی آنرا عمیق تروبهتردرک نمود.
Behnaz Afshar
۱۴۰۱/۱/۱۱
محتوای این کتاب بسیار آکادمیک و مناسب تدریس در دانشگاه میباشد بدلیل اینکه در این کتاب دیدگاه اساتید معنوی ذکر شده نه تجربیات نویسنده!
حسین عرب
۱۴۰۲/۶/۷
کتاب خوبیه، متغیر مستقل پایان نامه کارشناسی ارشد من هوش معنوی هست، و مطالب خوبی این کتاب داشت برام
bhzd esk
۱۳۹۸/۶/۳
بکاربردن اعداد و اسم در متن کلافه کننده است
سارا موحد
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
کتاب خیلی خوبیه.
مشاهده همه نظرات 5

راهنمای مطالعه کتاب هوش معنوی و مقیاس های سنجش ان

برای دریافت کتاب هوش معنوی و مقیاس های سنجش ان و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.