معرفی و دانلود کتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای

برای دانلود قانونی کتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای

کتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای، گزیده‌ای از مقالات بین‌المللی پیرامون سواد رسانه‌ای، اطلاعاتی و دیجیتالی است که بر موضوع مهم سواد رسانه‌ای یا به اصطلاح سوادآموزی در فضای مجازی و یا فضایی که مخاطبان در زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی با آن مواجه هستند و به عنوان فضای رسانه‌ای شناخته می‌شود، توجه دارد. 

در راستای ارتقای دانش این حوزه، مجموعه‌ای از مقالات چاپ شده در پایگاه‌های معتبر نشریات علمی و نمایه شده در مجلات بین‌المللی که حاوی مطالب علمی ارزنده و یافته‌های پژوهشی درخور توجهی در حوزه‌های موضوعی مختلف اعم از چالش‌های قرن حاضر در خصوص سواد دیجیتالی و لزوم کارآفرینی مخاطبان، مفهوم بنیادی سواد‌رسانه‌ای و اطلاعاتی در عصر دیجیتال، تأثیرات رسانه‌های الکترونیکی بر افراد جوامع و به خصوص کودکان در زمان یادگیری و مربیان در حین یاددهی و نهایی تا نقش موثری که می‌توان برای ارتقا و فرهنگ‌سازی این نوع از سواد در جامعه ایفا کرد بوده‌اند، توسط تعدادی از مترجمان متخصص که به زبان انگلیسی آشنایی داشته‌اند، ترجمه شده و در قالب کتابی از مجموعه مقالات حاضر تهیه و جمع‌آوری گردیده است.

در قرن حاضر، تکنولوژی مبتنی بر توسعه‌ی عملی زمینه‌های فناوری-پژوهشی و دانشگاه‌ها بوده و به نحوی گسترده راهکارهای عملی خود را در حوزه‌های تخصصی جستجو کرده و این امر به مرور جامعه و ساختارهای سازمانی و صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. تکنولوژی رسانه‌ای، به منزله یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر، چنان با زندگی مردم در جوامع مختلف عجین شده است که بی‌توجهی به آن چالشی را در جامعه‌ مبتنی بر کارآفرینی و فناوری و ابعاد مختلف آن ایجاد خواهد کرد. فضای مجازی نیز، به‌عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ بشر در عرصه تکنولوژی رسانه‌ای، تأثیری شگرف بر زندگی بشر در جوامع پیشرفته و کشورهای در حال توسعه داشته است. 

از آنجایی که عموم افراد در جامعه، هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی، در راستای افزایش سطح دانش و آگاهی و به روز نمودن اطلاعات خود، وارد فضای مجازی شده و به محتوای مورد نظر دسترسی دارند، باید یاد بگیرند و از سواد کافی برخوردار باشند تا از تأثیرپذیری‌ منفی از رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و آسیب‌ پذیری‌های نوپدید فضای مجازی در امان بوده و به عنوان فردی با سواد در فضای مجازی و دارای علم درست در استفاده از فضای وب، به کسب دانش بپردازند. مخاطب باید بتواند با حضور در فضای مجازی، ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ، پیام‌های رﺳﺎﻧﻪ‌ای که از ﻃﺮﯾﻖ رسانه‌های اجتماعی مانند شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، یوتیوب و... درﯾﺎﻓﺖ می‌کند را ﭘﺮدازش کرده ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ‌ای دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. لذا در تعریف مهارت‌ها و توانایی‌های ضروری کاربران برای حضور در فضای مجازی، به مفهوم جدید "سواد رسانه‌ای" دست پیدا کردیم.

در راستای اهمیت آموزش و یادگیری و رعایت اصول سواد رسانه‌ای، علاوه بر ﮐﺴﺐ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در بهره‌گیری از فضای مجازی، سوادآموزی در فضای رسانه‌ای، ﻗﺪرت درک افراد را از ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد رسانه‌ها و شیوه‌های ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎزی در آن‌ها را ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و می‌کوشد اﯾﻦ واکاوی را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت و وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. معمولاً وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻮاع رسانه‌ها و ﻣﺸﮑﻼت اﺧﻼﻗﯽ و رفتاری و آسیب‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﮑﺎر می‌شود، ﺑﻪ راه‌ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ، اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه می‌شود در حالی که ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه را به ابزار نیرومندتری به نام سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در عصر دیجیتال مجهز کنیم تا وقتی افراد ﺑﻃﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻌﺮض رﺳﺎﻧﻪ جهت بهره‌برداری ﻗﺮار می‌گیرند، ﻣﻌﻨﺎی پیام‌هایی را ﮐﻪ ﺑﺎ آن‌ها ﻣﻮاﺟﻪ می‌شوند را درست ﺗﻔﺴﯿﺮ کنند و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻓﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از رسانه‌ها داﺷﺘﻪ باشند.

پیشرفت و توسعه یک جامعه در گروی منابع و سرمایه انسانی موفق آن است. همان‌گونه که برای یادگیری هر چه بهتر در زمینه آموزش‌های مورد نیاز متناسب با سن و فرهنگ بومی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است، باید برای ارتقاء سواد رسانه‌ای افراد جامعه نیز با توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی کشورمان، برنامه‌ها و الگوهایی تدوین شود تا مخاطبان این نوع سواد را نیز بیاموزند و در زندگی روزمره از آن بهره بگیرند. بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین‌ شده و رعایت اصول سواد رسانه‌ای، جامعه را در جهت تحقق اهدافش یاری کرد. چراکه یک جامعه موفق با وجود افراد باسواد و موفق خود، در فضای رقابتی مجازی امروز با توجه به الگو و چارچوبی مناسب به اهداف آتی خود نائل می‌گردد.

در بخشی از کتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای می‌خوانیم:

اصطلاح مؤلف دیجیتالی با اصطلاح سواد دیجیتالی هماهنگ شده است ولی مترادف نیستند، اما به‌عنوان یک مفهوم‌سازی گسترده سواد رسانه‌ای تعریف شده است که به تغییرات جاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات که بخشی از زندگی روزمره است، اشاره می‌کند (هوبسو کویر 193 و، 2018). سواد دیجیتالی شامل مجموعه‌ای از توانایی‌های سواد رسانه است که مرتبط با خواندن، تجزیه و تحلیل انتقادی و نوشتن در یک فرهنگ کلاس درسی است که ارزش، مدل، چهارچوب و جنبه‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل، همکاری، خلق، بازتاب و اقدام اجتماعی را تسهیل می‌کند (هوبس و کویر و، 2018). سواد دیجیتالی با استفاده از یک رشته نظری میان رشته‌ای در آموزش و پرورش، ارتباطات، علوم اجتماعی و علوم انسانی، به معلمان کمک می‌کند تا مهارت‌ها، توانش‌ها و عادت‌های ذهنی را تقویت کنند و آن‌ها را قادر می‌سازد از متون، ابزار و فناوری رسانه‌های دیجیتالی برای یادگیری و پرس و جو استفاده کنند.

هنگام استفاده از رسانه‌های دیجیتالی در کلاس درس جهت خواندن و نوشتن، ممکن است برخی از معلمان و دانش‌آموزان بیش از حد بر استفاده از ابزار متمرکز شوند. معلمان ممکن است از گوگل، فلیپ گرید یا گوگل داک برای جستجو کردن استفاده کنند، یا از سوی مدیران مدارس یا فشار اجتماعی، مجبور به استفاده شوند. ما به عنوان معلم، از اکثر معلمان می‌خواهیم از ابزار و سیستم‌های دیجیتالی استفاده کنند، اما از این که چرا برای زندگی شخصی و حرفه‌ای آن‌ها اهمیت دارد، درک درستی ندارند. در حالی که استفاده از ابزارهای دیجیتالی مهم است، انگیزه‌ها، فرآیندهای آموزشی و روش‌هایی که با یادگیری دیجیتال آموزش داده می‌شود، بیشترین توجه را به خود جلب می‌کنند.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
تأثیر رسانه‌های الکترونیکی بر کودکان
چکیده
تأثیر فراگیر شدن رسانه
تأثیر رسانه بر کودکان و نوجوانان
رسانه و مشکلات رفتاری
تماشای تلویزیون و انزوای اجتماعی
رسانه و چاقی در دوران کودکی
رسانه و اختلال تغذیه
رسانه و سیگار کشیدن
رسانه و نوشیدن الکل
رسانه و خطر قرارگرفتن در رفتارهای جنسی
چه اقدامّاتی قابل انجام است؟
نتایج
نقش سازمان جامعه مدنی در ارتقای سواد رسانه‌ای، انتقال سواد، سواد رسانه‌ای - اطلاعاتی در اتحادیه اروپا (2017)
مقدمه، مبانی نظری و روش شناسی
بررسی اجمالی بر تحقیقات موجود در مورد نقش سازمان‌های جامعه مدنی
پروژه تحقیقاتی TRANSLIT
طرح اقدامّات و فعالیت‌های سواد رسانه‌ای در 28 کشور عضو اتحادیه
سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و انتقال سواد
مرور اجمالی بر متولیان
مباحثه
نتیجه‌گیری
چالش اخلاقی قرن 21، قرن آموزش کارآفرینی ‌اجتماعی، رسانه‌ی اجتماعی، و سواد دیجیتالی
چکیده
مقدمه
مروری بر ادبیات
سواد جدید رسانه‌ای و فرهنگ مشارکتی
روش‌ها
بررسی طرح
نمونه‌ و داده‌های جمع‌آوری شده
تجزیه‌کردن
یافته‌ها
بحث
کاربرد
نتیجه‌گیری
سواد رسانه‌ای و اطلاعات در عصر دیجیتال، نمونه‌ای از کاوش بر کثرت‌گرایی
مقدمه
سواد رسانه‌ای- اطلاعاتی: پیش زمینه‌ای از آموزش دقیق و دائمی
آموزش رسانه‌ای، سواد اطلاعاتی: دو مقوله همگرا درراستای سواد رسانه‌ای-اطلاعاتی
توزیع مجدد قدرت‌ها
تفحص در کثرت‌گرایی در عصر دیجیتال و اطلاعات (از طریق سواد رسانه‌ای و اطلاعات)
کثرت‌گرایی درعصر دیجیتال
کثرت‌گرایی و اطلاعات تکراری درعصر دیجیتال
نتیجه
مولف دیجیتالی: مسائل و مفاهیم برای مربیان
چکیده
مقدمه
چرا مولف دیجیتالی؟
مسائل مربوط به خلق خلاقیت
نمونه متن، ریمیکس، کپی رایت و استفاده منصفانه
نتیجه‌گیری
تاثیر سواد رسانه‌ای در یادگیری زبان دوم بر دانش‌آموزان قرن 21
چکیده
مقدمه
ابزارها و روش‌ها
سواد رسانه‌ای چیست؟
چگونه می‌توانیم از سواد رسانه‌ای داخل کلاس‌ها استفاده کنیم؟
گرایش اول: استفاده از سواد رسانه برای آموزگاران بدون مهارت
روند 2: استفاده از سواد رسانه‌ داخل کلاس جهت تولید محتوا توسط دانش‌آموز
چگونه سواد رسانه می‌تواند فرصت یادگیری زبان دوم را فراهم کند؟
تجربه آموزشی من با استفاده از تمرین‌های سواد رسانه در کلاس درس درجه یک
چکیده‌های لاتین
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای
نویسنده، ، ، ، ، ،
ناشر چاپیانتشارات پشتیبان
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۳۲
زبانفارسی
شابک978-622-6198-51-6
موضوع کتابکتاب‌های علوم اجتماعی
قیمت نسخه الکترونیک
۱۰۰۰۰ ت - 3.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای

برای دریافت کتاب سوادآموزی در فضای رسانه‌ای و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.