معرفی و دانلود کتاب آموزش سیاسی - جلد 2

عکس جلد کتاب آموزش سیاسی - جلد 2
قیمت:
30000 تومان - 3.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب آموزش سیاسی - جلد 2 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب آموزش سیاسی - جلد 2 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب آموزش سیاسی - جلد 2

آموزش سیاسی - جلد 2:تاریخ تحولات ایران، سیاست تطبیقی، روابط بین‌الملل حقوق و سازمان‌های بین‌المللی

تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی از مهم‌ترین سرفصل‌ها در رشته علوم سیاسی است که در آن به تاریخ کشور از منظر سیاسی و تاریخ تحولات اجتماعی موثر بر سیاست نگاه می‌شود و کمتر رویکردی روایت‌گونه از تاریخ دارد. این شکل از مطالعه تاریخ بیشتر از آنکه به دنبال روایت صرف وقایع تاریخی داشته باشد به شرح تحولات می‌پردازد و اغلب به دنبال چرایی تحولات نیز هست. اما از مشکلات تدریس این سرفصل در دانشگاه‌ها این است که هر پژوهشگری با استفاده از رویکرد و گرایشی خاص به سراغ این گونه تحولات می‌رود و بنابراین چه از لحاظ زاویه دید و چه از لحاظ چارچوب تحلیل پژوهش‌‌های مربوط به یک بازه زمانی ممکن است تفاوت زیادی با هم داشته باشند. به‌عنوان نمونه پژوهشی به بررسی روابط خارجی ایران معاصر پرداخته و پژوهشی دیگر نخبگان سیاسی را مدنظر قرار داده است. پژوهشی اقتصاد را مورد مداقه قرار داده و دیگری تحولات سیاسی را بررسی کرده است. از طرف دیگر یک پژوهش رویکرد طبقاتی داشته است و دیگری از منظر تئوری توطئه به موضوع نگریسته است و... . در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موضوعاتی که مورد پژوهش قرار گرفته‌اند، تا حد امکان تمام موضوعات مختلف مورد بررسی در مهم‌ترین منابعی که در دانشگاه‌‌های کشور برای این سرفصل تدریس می‌شوند، نسبتا جامعیت موضوعی بدست آید و همچنین در هر موضوعی رویکرد‌‌های مختلف نیز آورده شود.

فهرست مطالب کتاب

منابع مورد استفاده در جلد دوم
بخش پنجم: تاریخ تحولات سیاسی -اجتماعی ایران پس از مشروطه
مقدمه
فصل 1: مشروطیت
مبارزه برای مشروطیت
علل انقلاب مشروطیت
استبداد صغیر
از استبداد صغیر تا کودتای 1299
سازمان‌ها و ایدئولوژی‌ها در دوران مشروطه
اولین ادوار مجلس شورای ملی
معاهدات استعماری
طبقات اجتماعی در مشروطه
اقتصاد در دوران مشروطه
پیش درآمد کودتای 1299؛ نهضت‌‌های ملی
فصل 2: از کودتای 1299 تا الغای سلطنت قاجار
تحولات سیاسی در مسیر انقراض قاجاریه
اقتصاد ایران پیش از آغاز سلطنت رضاشاه
احزاب در آغاز قرن چهاردهم
روابط خارجی از کودتا تا سلطنت رضاشاه
حاصل انقلاب مشروطه
نخبگان قاجار
فصل3: سلطنت رضاشاه
مدرنیزاسیون رضاشاهی
ایدئولوژی رضاشاهی
مجالس رضاشاه
ساختار طبقاتی در دوران رضاشاه
نخبگان در دولت رضاشاه
اقتصاد در دوران رضاشاه
روابط خارجی دولت رضاشاه
فصل4: از اشغال تا حکومت ملی
رقابت بر سر قدرت
مجلس چهاردهم
جنبش‌‌های آذربایجان و کردستان
نخست‌وزیری قوام
مجلس پانزدهم
مجلس شانزدهم
طبقات اجتماعی در دوران گذار
اقتصاد ایران در دوران گذار
روابط خارجی ایران در دوران گذار
فصل5: نهضت ملی
تحولات سیاسی در حکومت ملی
گروه‌‌های سیاسی و نهضت ملی
اقتصاد حکومت ملی
روابط خارجی در حکومت ملی
فصل 6: تثبیت قدرت شاه (1342-1332)
تحولات سیاسی منجر به تثبیت قدرت شاه
ادوار مجلس و احزاب از 1332 تا 1342
طبقات اجتماعی بین 1332 تا 1342
اقتصاد ایران بین 1332 تا 1342
روابط خارجی؛ موازنه مثبت
فصل 7: توسعه اجتماعی اقتصادی (1356-1342)
تحولات سیاسی در دوره نوسازی
ادوار مجلس در دوره نوسازی
احزاب و جنبش‌های سیاسی در دوره نوسازی
نهاد‌های حکومتی دوران پهلوی دوم
طبقات اجتماعی در دوره نوسازی
اقتصاد ایران در دوره نوسازی
نخبگان سیاسی در دوره پهلوی دوم
روابط خارجی؛ سیاست مستقل ملی
فصل8: انقلاب اسلامی
تحولات سال‌های 56 و 57
فرضیه‌‌های انقلاب
مذهب، بنیادگرایی و انقلاب اسلامی
ریشه‌‌های انقلاب
آغاز بحران
طبقات در انقلاب
فصل 9: جمهوری اسلامی
دوره تثبیت مکتبی‌ها (68-1357)
دوره سازندگی 76-1368
دوره اصلاحات 84-1376
اقتصاد جمهوری اسلامی
احزاب و تشکل‌ها در جمهوری اسلامی
منابع
نمایه
بخش ششم: سیاست‌های تطبیقی
سیاست مقایسه‌ای چیست؟
فصل 1: روش مقایسه‌ای و ساختار الگو
فصل 2: رویکرد‌ها در سیاست مقایسه‌ای
تحلیل سیستمی
تحلیل کارکردی
فرهنگ سیاسی: پیوند میان تحلیل خرد و کلان
فصل 3: سیاست‌های مقایسه‌ای در مطالعات توسعه
توسعه سیاسی به مثابه فرایندی پویا
نوسازی و تحول اداری
فصل 4: نظام‌های سیاسی
مقایسه نظام‌ها بر مبنای تقسیم قدرت
مقایسه نظام‌های سیاسی بر اساس ایجاد اقتدار مشروع
حکومت و سیاست‌گذاری
گونه‌شناسی نظام‌های سیاسی
دموکراسی
فصل 5: شرایط اجتماعی سیاست
شهروندان و سیاست
جامعه مدنی
گزینش کارگزاران سیاسی
جامعه‌پذیری سیاسی
تصریح منافع و گروه‌های نفوذ
تالیف منافع
کنترل نخبگان
کورپوراتیسم (صنف گرایی)
فصل 6: دگرگونی سیاسی
برنامه‌ریزی و دموکراسی
وابستگی متقابل بین‌المللی
اصلاح و انقلاب
منابع
نمایه
بخش هفتم: روابط و سیاست بین‌الملل
روابط و سیاست بین‌الملل چیستند؟
فصل 1: سطوح تحلیل و رهیافت‌ها
سطوح تحلیل در روابط بین‌الملل
سطوح تحلیل در سیاست خارجی
اهداف، منافع ملی و جهت‌گیری‌ها
رهیافت‌ها در مطالعه سیاست خارجی
بررسی روابط بین‌الملل بر اساس قدرت
فصل 2: مطالعات سیاست خارجی
سیاست‌گذاری خارجی
روند‌های سیاست‌گذاری خارجی و عوامل موثر در آن
استراتژی‌های سیاست خارجی
تدوین استراتژی در سیاست‌گذاری خارجی
الگو‌های بررسی سیاست خارجی
مدل‌های موجود در سطح تحلیل خرد
سایر مدل‌های بررسی سیاست خارجی
سرفصل‌های حوزه مطالعاتی سیاست خارجی
بازیگران سیاست بین‌الملل
دولت و نظام دولت ملی
محیط و سیاست خارجی
رفتارگرایی ادراکی و محیط عملیاتی
تکنیک‌ها و ابزار‌ها در سیاست خارجی
همگرایی و تعارض در سیاست بین‌المللی
همگرایی
تعارض
توانایی‌ها و قابلیت‌ها در سیاست‌گذاری خارجی
تحول‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
فرسایش حاکمیت ملی
فصل 3: نظریه‌های روابط بین‌الملل
پارادایم‌های مسلط در روابط بین‌الملل
نظام بین‌الملل
رئالیسم
لیبرالیسم
نظریه جامعه بین‌المللی (مکتب انگلیسی)
نظریه‌های اقتصاد سیاسی
ساختارگرایی
نظریه‌های همگرایی بین‌المللی
فصل 4: سایر رویکرد‌ها به روابط بین‌الملل
نظم نوین جهانی
رویکرد فرهنگی
سازه‌انگاری
نظریه انتقادی
پست‌مدرنیسم
فمنیسم
نظریه‌های زیست محیطی
مطالعات صلح
منابع
نمایه
بخش هشتم: حقوق و سازمان‌های بین‌المللی
حقوق بین‌الملل چیست؟
فصل 1: منابع حقوق بین‌الملل
عرف بین‌المللی
معاهدات بین‌المللی
سایر منابع حقوق بین‌الملل
فصل 2: حقوق دریا‌ها
نحوه تحدید مناطق دریایی
آب‌های داخلی
دریای سرزمینی
منطقه انحصاری اقتصادی
دریای آزاد
فلات قاره
منطقه میراث مشترک بشریت
تنگه‌های بین‌المللی
فصل 3: حقوق هوایی و حقوق حاکم بر فضا
حقوق هوایی
حقوق حاکم بر فضا
فصل 4: روش‌های حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی
روش‌های سیاسی حل اختلافات بین‌المللی
روش‌های حقوقی
فصل 5: تابعین حقوق بین‌الملل
دولت‌ها
افراد
سایر تابعین حقوق بین‌الملل
سازمان‌های بین‌المللی
سازمان‌های غیر‌دولتی
جامعه ملل
سازمان ملل متحد
ارکان اصلی سازمان ملل متحد
ارکان فرعی سازمان ملل متحد
سازمان‌های تخصصی ملل متحد
سازمان‌های منطقه‌ای
سازمان‌های فرامنطقه‌ای
منابع
نمایه
بخش هشتم: حقوق و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بین‌الملل چیست؟
فصل 1: منابع حقوق بین‌الملل
عرف بین‌المللی
معاهدات بین‌المللی
سایر منابع حقوق بین‌الملل
فصل 2: حقوق دریا‌ها
نحوه تحدید مناطق دریایی
آب‌های داخلی
دریای سرزمینی
منطقه انحصاری اقتصادی
دریای آزاد
فلات قاره
منطقه میراث مشترک بشریت
تنگه‌های بین‌المللی
فصل 3: حقوق هوایی و حقوق حاکم بر فضا
حقوق هوایی
حقوق حاکم بر فضا
فصل 4: روش‌های حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی
روش‌های سیاسی حل اختلافات بین‌المللی
روش‌های حقوقی
فصل 5: تابعین حقوق بین‌الملل
دولت‌ها
افراد
سایر تابعین حقوق بین‌الملل
سازمان‌های بین‌المللی
سازمان‌های غیر‌دولتی
جامعه ملل
سازمان ملل متحد
ارکان اصلی سازمان ملل متحد
ارکان فرعی سازمان ملل متحد
سازمان‌های تخصصی ملل متحد
سازمان‌های منطقه‌ای
سازمان‌های فرامنطقه‌ای
منابع
نمایه

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب آموزش سیاسی - جلد 2
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات دنیای اقتصاد
سال انتشار۱۳۹۳
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات192
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب‌های علوم سیاسی
قیمت نسخه الکترونیک
30000 ت - 3.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب آموزش سیاسی - جلد 2

رسول جوکار
۱۳۹۶/۵/۳۱
برای کسانی که میخواهند در زمان کوتاهی بهترین یادگیری در علوم سیاسی داشته باشند بسیار عالی هست.
Hamid Ahmadzadeh
۱۳۹۹/۵/۱۲
خلاصه مفید
مناسب برای کسانی که وقت کمی برای آمادگی جهت آزمون ارشد دارند
mostafa dep
۱۳۹۵/۱۰/۳
بهترین منبع برای ازمون‌های ارشد ودکترای علوم سیاسی
vahid noruzi Arash
۱۳۹۹/۲/۱۷
مطالبی که هر کسی باید ازش سردربیاره
علی اشرافی
۱۳۹۶/۴/۲۰
کتاب بسیار مفیدی است؛ سپاس
امید قربانی
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
عالی و نافع
M K
۱۴۰۱/۱/۱۶
بسیار مناسب برای آمادگی آزمون ارشد
مشاهده همه نظرات 7

راهنمای مطالعه کتاب آموزش سیاسی - جلد 2

برای دریافت کتاب آموزش سیاسی - جلد 2 و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.