کتاب‌های مرتبط با کتاب شهیدان دیالمه و آیت در چند پرده