کتاب‌های مرتبط با کتاب کودکان کار، معضلی بین‌المللی