کتاب‌های مرتبط با کمیک هزار و یک شب: توافقی میان غول‌ها