معرفی و دانلود کتاب زوج درمانی هیجان مدار

برای دانلود قانونی کتاب زوج درمانی هیجان مدار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب زوج درمانی هیجان مدار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب زوج درمانی هیجان مدار

زوج‌درمانی هیجان مدار (EFT) یک درمان کوتاه مدت، اصولی و مداخله‌ای آزمایشی برای کاهش آشفتگی در رابطه‌ها‌ی عاشقانه بزرگسالان و ایجاد دلبستگی ایمن‌تر است. این رویکرد در مورد خانواده‌ها‌ نیز استفاده می‌شود، (EFT). این عنوان نشان دهنده اهمیت هیجان به مثابه یک عامل سازماندهنده اصلی تجربیات درونی و عنصر کلیدی تعاملات در روابط عاشقانه است. در زوج‌درمانی مؤثر توجه ویژه‌ای به هیجان به عنوان عنصر اساسی تغییر شده است. واژه «هیجان» از کلمه‌ای لاتین به معنای «حرکت کردن» می‌آید. زوج‌درمانی هیجان مدار/ ایی اف تی، با استفاده از قدرت هیجان، زوجین را به «حرکت» در آورده و پاسخ‌ها‌ی جدید در تعاملات اصلی آن‌ها‌ ایجاد می‌کند که منجر به «حرکت و تغییر ریتمیک» روابط می‌شود. وقتی صحبت از «حرکت» هیجانی می‌کنیم، معمولاً منظورمان لمسکردن و جنبشی است که فرد را مجبور کند به نشانه پاسخ دهد و این امر منجر به بروز کنشی در وی شود. هیجان، فرم دهنده و سازمان دهنده پاسخ‌ها‌ی کلیدی در روابط نزدیک است.
 

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
ماهیت زوج‌درمانی هیجان مدار
تمرینات: ماهیت اصلی EFT
فصل اول: پیشینه نظری EFT
نظریه دلبستگی
تمرینات: نظریه EFT عشق بزرگسالان – نظریه دلبستگی
نظریه تغییر درمان هیجان مدار–انسانگرایی و سیستمیک
عناصر اصلی مدل تجربی/ انسانگرایی
مدل سیستمیک
ترکیب رویکرد تجربی/ سیستمیک درEFT
تمرینات: ماهیت انسانگرایی EFT
تمرینات: ماهیت سیستمیک EFT
رابطه دیدگاه سیستمیک و تجربی
تمرینات: رابطه دیدگاه سیستمیک و تجربی
فصل دوم: مداخله در EFT
خلاصه سه وظیفه EFT
مداخلات: ایجاد و حفظ اتحاد درمانی
اتحاد درمانی: تمرین‌ها‌ و موضعگیری‌ها‌
تمریناتی برای وظیفه (1): ایجاد و حفظ اتحاد درمانی
مداخلات وظیفه (2): دستیابی و قابگیری مجدد هیجان
فرضیه‌ها‌: کار با هیجانات
اصول مقدماتی کار با هیجانات درEFT
افزایش تمرکز هیجان
هیجانات اولیه، ثانویه و ابزاری
3 موضوع عمده در تمرکز  بر هیجان
دستورالعمل‌ها‌یی برای تمرکز بر هیجان در EFT
مهارت‌ها‌ و مداخلاتی برای درگیری هیجانی
R-I-S-S-S-C
انعکاس تجربه هیجانی
درک (معتبرسازی)
کارکردهای عمده مداخله
پاسخگویی فراخوان (برانگیزان)
عملکردهای عمده مداخله
تشدید (شدت بخشی)
عملکردهای مداخله
تعبیر و گمانه‌زنی همدلانه
عملکردهای اصلی مداخله
گمانه‌زنی همدلانه ساده
گمانه‌زنی همدلانه پیچیده
بذرافشانی دلبستگی
جستار
خوداظهاری
وظیفه 3: بازسازی تعاملات
فرضیه‌ها‌یی در مورد ماهیت تعامل منفی و آشفتگی
ردیابی و انعکاس تعامل
چگونگی ردیابی و انعکاس تعامل و تجربه
قابگیری و قابگیری مجدد تعاملات
«قابگیری‌های مجدد» کلیدی در EFT
«مبارزه برای دلبستگی ایمن»
کناره‌گیری و سردی – «محافظت و رابطه»
انتقاد تعقیب – «مبارزه برای ارتباط»
«ترسیم یک تصویر» و «اشاره بر احتمال» دلبستگی ایمن
بازسازی تعاملات با استفاده از فعال‌سازها
چگونگی ایجاد یک فعال‌ساز
تنظیم مرحله‌ای برای یک فعال‌ساز
ایجاد یک بافتار
تشدید هیجانی
انتظار تماس
الگویی برای فعال‌سازهایی دارای 3 مرحله
3 نوع فعال‌ساز
ایجاد درخواست در یکی از زوجین برای برقراری تماس با دیگری
فصل سوم: فرآیند درمان
مرحله 1: کندسازی چرخه
مرحله 2: تغییر جایگاه‌های تعاملی
مرحله 3: تحکیم و یکپارچگی
فصل چهارم: گام‌های 1 و 2
نظری اجمالی بر ارزیابی EFT (گام‌های 1 و 2)
خلق یک اتحاد درمانی – پناهگاهی امن در درمان
شبیه شدن همدلانه
ارتباطات غیرکلامی درمانگر
پذیرش
درستی و اصالت
مهارت‌ها‌ی درمانی بکار رفته در ارزیابی
انعکاس
انعکاس تجربه مراجع
اعتبار بخشی
معتبرسازی تجربه مراجع
اعتباربخشی بادقت
قابگیری مجدد
حرکات اصلی در فرآیند ارزیابی (نقاط تمرکز)
شناخت و ترسیم چرخه تعاملی منفی
چرخه‌ها‌ی اصلی منفی و جایگاه‌ها‌ی (مواضع) تعاملی
جلسات انفرادی
پرسش از موارد محرمانه (مخفیانه)
موارد منع استفاده از درمان هیجان مدار
دستور جلسات مختلف
روابط سوء استفاده گرایانه
سوء مصرف مواد
فصل پنجم: گام‌های 3 و 4
مروری بر گام‌های 3 و 4
اهداف ضروری در گام‌های 3 و 4 عبارتند از:
حرکات اصلی در فرآیند
وظایف درمانگر
وظیفه 1: شناسایی چرخه
چرخه‌ها‌ی منفی و جایگاه‌ها‌ی تعاملی
وظیفه 2: شناسایی احساسات همسر
وظیفه 3: طرح اصلی هیجانات در بافتار چرخه
شناسایی رایج‌ترین مداخلات بکار رفته در گام‌های 3 و 4
فصل ششم: گام‌های 5 و 6
فرآیند مراجع
مداخلات اساسی
حرکات اصلی در فرآیند پذیرش
فصل هفتم: گام 7 و رویدادهای اصلی تغییر
اهداف گام 7
نقاط تمرکز گام 7
مداخلات اساسی در گام 7
گمانه‌زنی همدلانه
بازساختاردهی تعاملات در گام 7
بسط عواطف مرتبط با دلبستگی
ملایم سازی فرد سرزنشگر
6 موضوع فرآیند ملایم سازی
موضوع اول: امکان دستیابی به فرد سرزنشگر
موضوع 2 : پردازش ترس‌های دستیابی
موضوع 3: دستیابی واقعی به سرزنشگر
موضوع 4: حمایت از فرد ملایم سرزنشگر
موضوع 5: پردازش با فرد کناره‌گیر درگیرشده
موضوع 6: دستیابی به همسر کناره‌گیر درگیرشده با حمایت
نتایج نهایی
فصل هشتم: گام‌های 8 و 9
حرکات اصلی در فرآیند
گام 8
گام 9
مرحله پایانی
ساختن آداب دلبستگی
مداخلات رایج بکار رفته در گام‌های 8 و 9
انعکاس و اعتباربخشی
پاسخ‌دهی فراخوان
قابگیری مجدد
بازسازی تعاملات: حکایت‌ها‌/ روایت‌ها‌ و فعال‌سازها
فصل نهم: موضوعات خاص و مداخلات خانواده
تنگناهای رایج
شاخص‌ها‌ی (عوامل تعیین کننده) تنگنا/ علائم هشداردهنده
علل رایج تنگناها
پاسخ‌ها‌ی رایج مراجع به تنگنا
پاسخ‌ها‌ی رایج درمانگر به تنگناها
حل/ رفع تنگناها
واضح ساختن/ آشکارسازی تنگنا
«تحت تأثیر قرار دادن فرد ضعیف»
تفحصات/ جستارها
تاریخچه دلبستگی
اشکال متناوب ایجاد هشیاری هیجانی و تشدید
جلسات فردی
ترمیم اتحاد
نظارت
کاهش تنگناها
تنگنای بازدرگیری فردکناره‌گیر
ملایم سازی تنگنا
تعمیم تنگنا
نتایج نهایی
فصل دهم: موضوعات خاص و مداخلات خانواده
ارتباط تروماها و جراحات- آسیب‌ها‌ی دلبستگی
کار با همسران آسیب دیده
فصل یازدهم:
خانواده‌درمانی هیجان مدار
EFFT
چرا EFFT؟
اهداف درمانگر
مراحلEFFT
ارزیابی و تشنج زدائی
بازسازی تعامل
تحکیم
حرکت‌ها‌ی اصلی و مداخلات درمانگر
تفاوت EFT و EFFT
نکات نظری اساسی
حرکات اصلی در فرآیند
تصویر خانواده # 1:
تمرینات: ساخت اتحاد درمانی
تمرین: ردیابی چرخه
تصویر خانواده # 2:
تمرینات: ایجاد اتحاد درمانی
تمرینات: مداخله در چرخه
فصل دوازدهم: اعترافات یک درمانگرEFT
جلسات 1تا 3: موضوعات اصلیِ ارزیابی
انعکاس‌ها‌ی درمانگر
تمرکز بر فرآیند ملایم سازی فرانک
جلسات 17 تا 19: تحکیم و تثبیت
نتایج نهایی
پیوست الف
پیوست ب
پیوست پ 1
پیوست پ2
پیوست ت
فرم ارزیابی EFT
پیوست ث
پیوست ج
فرم یادداشت آموزشیEFT
پاسخنامه

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب زوج درمانی هیجان مدار
نویسنده، ، ، ، ، ،
مترجمزهره معینی، مژده ارشادی فارسانی
ناشر چاپیانتشارات منتشران اندیشه
سال انتشار۱۳۹۴
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۶۷۶
زبانفارسی
شابک978-600-7485-26-2
موضوع کتابکتاب‌های مسائل جنسی و زناشویی، کتاب‌های خانواده و روابط
قیمت نسخه الکترونیک
۱۹۵۰۰ ت - 3.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب زوج درمانی هیجان مدار

Fateme taheri
۱۳۹۹/۸/۹
کتاب خوبیه ولی چرا ته کتاب منابع و مآخذ نداره که بشه ازش استفاده کرد به عنوان منبع
مقداد مهدی نظر
۱۳۹۷/۴/۱۶
آیا این کتاب فقط برای درمانگران بدردبخور است یا کسانی که مشکل در روابطشان دارن هم می‌توانند بهره ببرند؟
میلاد خاکسار
۱۳۹۹/۳/۲۴
کتاب خیلی خوبی هست به خصوص برای مشاوران و روانشناسان جهت اجرای جلسات زوج درمانی
معین توکلی
۱۳۹۹/۵/۳۰
بهترین کتاب EFT که کامل با تمرین و تست‌های پایانی پیش میره
saman homayounfar
۱۳۹۷/۶/۲۷
چرا بزرگسالان😐الان بیشتر مشکلات از پایه تو ست جوانی و نوجوانی هستش
Mehdi Tamadon Rastegar
۱۳۹۶/۴/۲۴
درمانگر هیجان مدار از بقیه قسمتها بهتر است. کتاب خوبی است.
Me All
۱۴۰۰/۳/۲۳
من این کتابو چطور میتونم در گوشیم ذخیره کنم؟!!
Salehi Samrand
۱۳۹۸/۷/۲۴
سلام ترجمه کتاب رو ضعیف میدونم
حسین محققی
۱۳۹۶/۵/۱۱
کتاب کاربردی خوبی است و قابل استفاده درمانکران
مشاهده همه نظرات ۹

راهنمای مطالعه کتاب زوج درمانی هیجان مدار

برای دریافت کتاب زوج درمانی هیجان مدار و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.