کتاب‌های مرتبط با کتاب زنان تروا: برداشتی از اثر اوری‌‌پید