دانلود کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1

مسیحا برزگر در کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1، به شرح مثنوی مولانا می‌پردازد. انگیزه‌ی برزگر، برای شرحِ مثنوی، طرحِ نگاهی تازه و نو به این کتاب است. شیوه‌ی کار او اینگونه است که، به جای اینکه دنبالِ این مطلب بگردد که مولانا چه گفته است، مولانا را حاضر می‌کند تا ببیند مولانا چه می‌گوید.

مسیحا برزگر در مورد کتاب بشنو از نی می‌گوید:

کلمات و جمله‌ها، قالب و ظرف‌اند. شارحان، به دنبال این بودند که ببینند مولانا، چه چیزی در این ظرف‌ها ریخته و برای ما به یادگار گذاشته است. اما من نگاه دیگری دارم؛ نگاهِ من، این است که مولانا را در زمانه‌ی خودمان حاضر کنیم، و ببینیم او، در بومِ فرهنگی‌ حاضر، چه چیزی برای گفتن دارد.

مولانا، به دنبالِ دل‌های گشوده است، دل‌هایی از جنسِ دل خودش. اگر تو، دلی هم‌جنسِ مولانا نداشته باشی، او نمی‌تواند با تو به نجوا بنشیند؛ چرا که مولانا، همدم می‌خواهد، هم‌صحبت می‌خواهد و هم‌پرواز. او که عازم سفری دل‌انگیز و تماشایی‌ست، به دنبال همسفر می‌گردد. اگر اهلِ چنین سفری هستی، با او همسفر شو.

فهرست مطالب

۸۰ دقیقه
سخنرانی اول
۲۵ دقیقه
مراقبه اول
۸۳ دقیقه
سخنرانی دوم
۳۴ دقیقه
مراقبه دوم
۸۸ دقیقه
سخنرانی سوم
۳۸ دقیقه
مراقبه سوم
۱۰۰ دقیقه
سخنرانی چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۸۹ دقیقه
سخنرانی پنجم
۳۰ دقیقه
مراقبه پنجم
۹۱ دقیقه
سخنرانی ششم
۳۳ دقیقه
مراقبه ششم
۷۸ دقیقه
سخنرانی هفتم
۲۴ دقیقه
مراقبه هفتم
۹۰ دقیقه
سخنرانی هشتم
۱۸ دقیقه
مراقبه هشتم
۷۰ دقیقه
سخنرانی نهم
۲۴ دقیقه
مراقبه نهم
۷۳ دقیقه
سخنرانی دهم
۱۶ دقیقه
مراقبه دهم
۸۵ دقیقه
سخنرانی یازدهم
۱۳ دقیقه
مراقبه یازدهم
۶۱ دقیقه
سخنرانی دوازدهم
۱۸ دقیقه
مراقبه دوازدهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی سیزدهم
۱۲ دقیقه
مراقبه سیزدهم
۶۲ دقیقه
سخنرانی چهاردهم
۱۸ دقیقه
مراقبه چهاردهم
۵۶ دقیقه
سخنرانی پانزدهم
۲۶ دقیقه
مراقبه پانزدهم
۷۸ دقیقه
سخنرانی شانزدهم
۲۹ دقیقه
مراقبه شانزدهم
۷۰ دقیقه
سخنرانی هفدهم
۲۹ دقیقه
مراقبه هفدهم
۹۲ دقیقه
سخنرانی هجدهم
۳۰ دقیقه
مراقبه هجدهم
۹۴ دقیقه
سخنرانی نوزدهم
۲۶ دقیقه
مراقبه نوزدهم
۷۸ دقیقه
سخنرانی بیستم
۲۷ دقیقه
مراقبه بیستم
۷۴ دقیقه
سخنرانی بیست و یکم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و یکم
۶۸ دقیقه
سخنرانی بیست و دوم
۳۲ دقیقه
مراقبه بیست و دوم
۷۷ دقیقه
سخنرانی بیست و سوم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و سوم
۷۰ دقیقه
سخنرانی بیست و چهارم
۳۰ دقیقه
مراقبه بیست و چهارم
۸۰ دقیقه
سخنرانی بیست و پنجم
۲۹ دقیقه
مراقبه بیست و پنجم
۷۸ دقیقه
سخنرانی بیست و ششم
۲۸ دقیقه
مراقبه بیست و ششم
۶۳ دقیقه
سخنرانی بیست و هفتم
۲۷ دقیقه
مراقبه بیست و هفتم
۷۴ دقیقه
سخنرانی بیست و هشتم
۲۴ دقیقه
مراقبه بیست و هشتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی بیست و نهم
۱۸ دقیقه
مراقبه بیست و نهم
۹۷ دقیقه
سخنرانی سی ام
۲۶ دقیقه
مراقبه سی‌ام
۹۴ دقیقه
سخنرانی سی و یکم
۲۴ دقیقه
مراقبه سی و یکم
۶۳ دقیقه
سخنرانی سی و دوم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و دوم
۹۹ دقیقه
سخنرانی سی و سوم
۷۵ دقیقه
سخنرانی سی و چهارم
۱۸ دقیقه
مراقبه سی و چهارم
۱۱۲ دقیقه
سخنرانی سی و پنجم
۱۱۴ دقیقه
سخنرانی سی و ششم
۷۸ دقیقه
سخنرانی سی و هفتم
۸۹ دقیقه
سخنرانی سی و هشتم
۸۹ دقیقه
سخنرانی سی و نهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی چهلم
۹۳ دقیقه
سخنرانی چهل و یکم
۸۹ دقیقه
سخنرانی چهل و دوم
۸۹ دقیقه
سخنرانی چهل و سوم
۸۹ دقیقه
سخنرانی چهل و چهارم
۷۰ دقیقه
سخنرانی چهل و پنجم
۶۶ دقیقه
سخنرانی چهل و ششم
۷۳ دقیقه
سخنرانی چهل و هفتم
۷۳ دقیقه
سخنرانی چهل و هشتم
۶۸ دقیقه
سخنرانی چهل و نهم
۱۰ دقیقه
مراقبه چهل و نهم
۶۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه
۱۳ دقیقه
مراقبه پنجاه
۷۸ دقیقه
سخنرانی پنجاه و یکم
۸۰ دقیقه
سخنرانی پنجاه و دوم
۹۲ دقیقه
سخنرانی پنجاه و سوم
۷۷ دقیقه
سخنرانی پنجاه و چهارم
۸۱ دقیقه
سخنرانی پنجاه و پنجم
۷۳ دقیقه
سخنرانی پنجاه و ششم
۷۵ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هفتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هشتم
۷۲ دقیقه
سخنرانی پنجاه و نهم
۷۹ دقیقه
سخنرانی شصتم
۷۱ دقیقه
سخنرانی شصت و یکم
۷۰ دقیقه
سخنرانی شصت و دوم
۶۳ دقیقه
سخنرانی شصت و سوم
۶۷ دقیقه
سخنرانی شصت و چهارم
۷۳ دقیقه
سخنرانی شصت و پنجم
۵۷ دقیقه
سخنرانی شصت و ششم
۶۲ دقیقه
سخنرانی شصت و هفتم
۶۷ دقیقه
سخنرانی شصت و هشتم
۷۳ دقیقه
سخنرانی شصت و نهم
۶۷ دقیقه
سخنرانی هفتاد
۸۰ دقیقه
سخنرانی هفتاد و یکم
۶۱ دقیقه
سخنرانی هفتاد و دوم
۵۶ دقیقه
سخنرانی هفتاد و سوم
۹۹ دقیقه
سخنرانی هفتاد و چهارم
۷۳ دقیقه
سخنرانی هفتاد و پنجم
۶۸ دقیقه
سخنرانی هفتاد و ششم
۷۷ دقیقه
سخنرانی هفتاد و هفتم
۷۴ دقیقه
سخنرانی هفتاد و هشتم
۸۱ دقیقه
سخنرانی هفتاد و نهم
۹۶ دقیقه
سخنرانی هشتاد
 ۱۱۹ ساعت و ۳ دقیقه، ۴۹۲۳ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: ۳۹۰۰۰ ت - 11.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

راهنمای دانلود کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1

برای دانلود کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  بشنو از نی - جلد 1
Ramin Sh
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مرسی از استاد برزگر عزیییز و مرسی از شما
Mohammad Khandan
۱۳۹۶/۱۱/۹
عالی
بهروز فردمقدم
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سلام
واقعا ممنون بابت مجموعه سخنرانیهای استاد بزرگوار مسیحا برزگر. تشکر که هستیید ای بازیگران لیلای زندگی.
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱۶)