معرفی و دانلود PDF کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام

عکس جلد کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام
قیمت:
11500 تومان - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام

کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام به قلم سید محمود زنجیرچی و اکرم حسن زاده در دو بخش به بررسی تحلیل پوششی داده‌ها در فضای قطعیت و عدم قطعیت می‌پردازد.

ارزیابی عملکرد و کارایی در عصر امروز با فنون جدیدی جهت استفاده ارائه می‌شود که یکی از اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها است و یک روش ناپارامتریک و ابزار تصمیم‌گیری چندمعیاره محسوب می‌شود. از نظر محققان «تحلیل پوششی داده‌ها» یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای داده‌های مشاهده شده است که روشی جدید برای تخمین تجربی نسبت‌های وزنی یا مرز کارایی را فراهم می‌سازد و پایه اقتصاد مدرن به شمار می‌آید.

علت اینکه از DEA به عنوان روشی به منظور ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود ماهیت پیچیده‌ی روابط میان ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه در فعالیت‌ها است. داده‌های اندازه‌گیری شده قطعی هستند و این یکی از مفروضات اساسی در الگوهای پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها به شمار می‌آید.

برای استفاده از مطالب کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام (Uncertain data envelopment analysis) لازم است آشنایی اولیه و نسبی با مدل‌های پایه تحلیل پوششی داده‌ها داشته باشید. با این رویکرد، نیازی به مطالعه کتاب بر اساس توالی فصل‌ها وجود ندارد و می‌توانید بر اساس نیاز خود مستقیماً به فصل مورد نظر مراجعه و نسبت به مطالعه آن اقدام نمایید.

در بخشی از کتاب تحلیل پوششی داده ها در فضای ابهام می‌خوانیم:

تئوری مجموعه‌های فازی شهودی، به منزله یکی از روش‌های مدلسازی عدم ‌قطعیت، برای جبران برخی از ایراداتی که به تئوری مجموعه‌های فازی وارد است، نظیر اختصاص فقط یک تابع عضویت به هر مقدار یا شیء و یا مواجهه با شرایطی که شواهد موافق و مخالف برای اثبات یک پدیده وجود دارند، ایجاد گردیده است.

بنابراین بر طبق آنچه گفته شد، انتظار می‌رود که مجموعه‌های فازی شهودی بتوانند برای شبیه‌سازی تصمیم‌گیری انسان‌ها و هر فعالیت دیگری به کار روند که نیاز به دانش و تخصص دارد و در آن ابهام وجود دارد و یا کاملاً قابل اعتماد نیست. اتاناسو در سال 1986 یک مجموعه فازی شهودی که توسط تابع عضویت، تابع عدم عضویت و تابع عدم قطعیت شناخته می‌شود را ارائه کرد. درجه عدم قطعیت، منعکس کننده این موضوع است که تصمیم‌گیرندگان قادر نخواهند بود همواره درجه عضویت‌های مشخص و معین را انتخاب کنند.

به عبارت دیگر منطق فازی سنتی یک حالت خاصی از منطق فازی شهودی است و آن هنگامی است که درجه عدم‌عضویت برابر یک منهای درجه عضویت است. بنابراین برای مجموعه‌های فازی شهودی درجه عدم قطعیت برابر با یک منهای مجموع درجه عضویت و عدم عضویت است و در مجموعه‌های فازی درجه عدم قطعیت برابر صفر است.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
بخش اول: تحلیل پوششی داده‌ها در فضای قطعیت
مقدمه
فصل اول: تحلیل پوششی داده‌ها
1-1-مقدمه
1-2-تحلیل پوششی داده‌ها
1-3-دو مشخصه اساسی برای مدل تحلیل پوششی داده‌ها
1-3-1-ماهیت الگوی مورد استفاده
1-3-2-بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده
1-4- انواع مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها
1-4-1-مدل مضربی CCR ورودی‌محور
1-4-2مدل پوششی CCR ورودی‌محور
1-4-3-مدل مضربی CCR خروجی‌محور
1-4-4-مدل پوششی CCR خروجی‌محور
1-4-5-مدل مضربی BCC ورودی‌محور
1-4-6-مدل پوششی BCC ورودی‌محور
1-4-7-مدل مضربی BCC خروجی‌محور
1-4-8-مدل پوششی BCC خروجی‌محور
1-4-9-مدل جمعی
بخش دوم: تحلیل پوششی داده‌ها در فضای عدم قطعیت
مقدمه
رویکردهای عدم قطعیت در تحلیل پوششی داده‌ها
فصل دوم: تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای
2-1-مقدمه
2-2-تکنیک تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای
2-3-معرفی مدل تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای
2-4-رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری در مدل تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای
فصل سوم: تحلیل پوششی داده‌های خاکستری
3-1-مقدمه
3-2-تئوری سیستم خاکستری
3-3-اعداد خاکستری
3-3-1-عملگرهای اعداد خاکستری بازه‌ای
3-4-متغیرهای کلامی
3-5-تکنیک تحلیل پوششی داده‌های خاکستری
3-6-رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری در مدل تحلیل پوششی داده‌های خاکستری
فصل چهارم: تحلیل پوششی داده‌های استوار
4-1-مقدمه
4-2-رویکرد بهینه‌سازی استوار
4-3-رویکردهای بهینه‌سازی استوار
4-3-1-رویکرد استوار سویستر
4-3-2-مدل استوار بن – تال و نمیروفسکی
4-3-3-مدل استوار برتسیمس و سیم
4-4-مدل تحلیل پوششی داده‌های استوار
فصل پنجم: تحلیل پوششی داده‌های فازی
5-1-مقدمه
5-2-تئوری مجموعه‌های فازی
5-3-مفاهیم اساسی تئوری مجموعه‌های فازی
5-3-1-تابع عضویت
5-3-2-برش آلفای یک عدد فازی
5-4-اعداد فازی
5-4-1-عدد فازی مثلثی
5-4-1-1-عملیات روی اعداد فازی مثلثی
5-4-1-2-برش آلفا عدد فازی مثلثی
5-4-2-عدد فازی ذوزنقهای
5-4-2-1-عملیات روی اعداد فازی ذوزنقه‌ای
5-4-2-2-برش آلفا عدد فازی ذوزنقه‌ای
5-5-متغیرهای کلامی
5-6-تحلیل پوششی داده‌های فازی
5-7-انواع مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی
5-8-رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری در مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی (رویکرد فاصله‌ای)
5-9-رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری در مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی (رویکرد پارامتری)
5-9-1-روش درجه برتری برای مقایسه و رتبه‌بندی کارایی فازی
فصل ششم: تحلیل پوششی داده‌های فازی شهودی
6-1- مقدمه
6-2-تئوری مجموعه فازی شهودی
6-2-1-مفاهیم اساسی تئوری مجموعه فازی شهودی
6-3-اعداد فازی شهودی
6-3-1- اعداد فازی شهودی مثلثی
6-3-1-1-عملیات روی اعداد فازی شهودی مثلثی
6-3-2-اعداد فازی شهودی ذوزنقه‌ای
6-3-2-1-عملیات روی اعداد فازی شهودی ذوزنقه‌ای
6-4-متغیرهای کلامی
6-5-تحلیل پوششی داده‌ها-حد خوشبینانه و بدبینانه کارایی
6-6-تحلیل پوششی داده‌های فازی شهودی
6-6-1-تحلیل پوششی داده‌های فازی شهودی-حد خوشبینانه و بدبینانه کارایی فازی شهودی
6-6-1-1-روش حل حد خوشبینانه مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی شهودی
6-6-1-2-روش حل حد بدبینانه مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی شهودی
6-7-رتبه‌بندی واحدهای تصمیمگیری کارا در حالت خوشبینانه و واحدهای ناکارا در حالت بدبینانه
6-7-1-رتبه‌بندی واحدهای کارا در مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی شهودی بر اساس حد خوشبینانه کارایی
6-7-2-رتبه‌بندی واحدهای ناکارا در مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی شهودی بر اساس حد بدبینانه کارایی
6-8-رتبه‌بندی جامع واحدهای تصمیم‌گیری بر اساس هر دو مدل خوش‌بینانه و بدبینانه
6-8-1-رتبه‌بندی جامع واحدهای تصمیم‌گیری بر اساس هر دو مدل خوشبینانه و بدبینانه در مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی شهودی
6-8-2-مدل اول
6-8-3-مدل دوم
6-8-4-رتبه‌بندی جامع واحدهای تصمیم‌گیری بر اساس هر دو مدل خوشبینانه و بدبینانه در مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی شهودی
واژه نامه
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات دانشگاه یزد
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات178
زبانفارسی
شابک978-600-8571-99-5
موضوع کتابکتاب‌های ریاضی
قیمت نسخه الکترونیک
11500 ت - 1.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام

Rasool Moghimi
۱۴۰۰/۴/۲۵
به تمام دوستانی که به دنبال تشریح ارتباط و مدلسازی بین تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه فازی میگردند مطالعه این کتاب را پیشنهاد میکنم
ابوطالبی
۱۴۰۱/۳/۳۰
به خوبی دسته بندی مدلهای حل تحلیل پوششی داده‌ها با داده‌های فازی بیان و مثالهای ساده‌ای آورده شده است.
amirhossein sadeghi
۱۴۰۰/۵/۳
کتاب بسیار خوبی هست
مدل‌ها را با مثال توضیح و مدل با جزئیات نوشته شده
مشاهده همه نظرات 3

راهنمای مطالعه کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام

برای دریافت کتاب تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.