کتاب‌های مرتبط با کتاب دشمنان آنلاین، مسئولان آفلاین