کتاب‌های مرتبط با کتاب انقلاب اسلامی، مسائل و راهبردها