کتاب‌های مرتبط با کتاب گشایش اسپانیایی، حرکت به حرکت