کتاب‌های مرتبط با کتاب بنی اسماعیل، بنی اسرائیل و آخرالزمان