مجله هنر و معماری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجله هنر و معماری

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 2

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 2
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 2 ، منتشر شد. طراحی مرکز دوستدار کودک با در نظر گرفتن پرورش خلاقیت کودکان و تحلیل ویژگی‌های کالبدی و ساختاری حوضچه‌های سقفی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان موجب آن شده است تا عومل موثر بر...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 2

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 2
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 2 ، منتشر شد. جایگاه زمان در هستی‌شناسی هنر عمومی و مطالعه تطبیقی گنبد نیایشگاه هندوها با خواجه خضر نبی در بندرعباس، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. با ورود به دوره مدرن و مطرح شدن زمان به مثابه بعد چهارم،...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 1

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 1
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 24 - جلد 1 ، منتشر شد. مطالعه‌ی بازتاب نقوش هنر نقاشی گل و مرغ در هنر قلم‌زنی معاصر و نقش گرافیک متحرک در معماری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ریشه‌یابی تشکیل خانقاه‌ها در ایران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 23

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 23
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 23 ، منتشر شد. ظرفیت نو شبکه‌های اجتماعی مجازی در گفتمان‌سازی ایمان به وعده‌های الهی و تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر میزان هزینه‌های پژوهش و توسعه شرکت‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. در راستاى گسترش چشمگیر فضاى...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 1

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 1
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 19 - جلد 1 ، منتشر شد. جایگاه طبیعت در پایداری شهر، مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی و طراحی شهرهای بیوفیلیک و تاثیر عوامل کالبدی محیط بر افزایش حس تعلق به مکان در طراحی مجتمع‌های مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد دو
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد دو ، منتشر شد. مشکلات و پیشنهادات برای درآمد پایدار شهری با نگاه اقتصاد مقاومتی و بررسی ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظت‌محور در بافت‌های شهری تاریخی ایران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. شکل‌گیری...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک ، منتشر شد. نگرشی عملی به روش تحقیق نظریه زمینه‌ای و بررسی هندسه بلوک‌های شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در دوره گرم سال، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. به موازات تغییر در نظریه‌ها و فرضیه‌های...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 18

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 18
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 18 ، منتشر شد. بررسی و تحلیل ویژگی‌های کالبدی و ساختار فضایی تکیه اجابن و بررسی استفاده از شبکه‌های مجازی و اجتماعی در آموزش‌های فضای سبز تهران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. با بروز بحران‌های زیست محیطی در شهرها، سالم‌سازی...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 22

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 22
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 22 ، منتشر شد. اهمیت و اصول طراحی محفظه نگهداری از البسه تاریخی موزه سعدآباد و بررسی تطبیقی تأثیر فرهنگ بر معماری و طراحی لباس با تمرکز بر مقطع تاریخی دوره صفویه، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. موزه البسه سعدآباد،...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 9

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 9
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 9 ، منتشر شد. روش‌های طراحی و برنامه‌ریزی شهری برای توسعه پایدار و رونق درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مستلزم ممیزی بهینه املاک شهری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ایجاد بام سبز در فضاهای شهری ایده‌ای مناسب جهت...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 20

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 20
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 20 ، منتشر شد. هویت و نشانه‌های هویت زیبایی‌شناختی در جنبش هنری سقاخانه، شیرهای سنگی مناطق مرکزی فلات ایران و بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر کارآمد از نگاه قرآن و عترت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. هویت، چیستی و...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 17

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 17
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 17 ، منتشر شد. طراحی مجتمع تفریحی فرهنگی شهر قلعه گنج با محوریت بهره‌گیری از فرهنگ و مصالح بومی و نگرشی راهبردی به مبانی و معانی توسعه پایدار با رویکردی به معماری و شهرسازی پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. انسان همواره برای...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8 ، منتشر شد. بررسی تاثیر موقوفات بر توسعه شهری، تأثیر پدیده مال سازی بر فضایِ شهری امروز ایران و مدیریت استراتژیک در باززنده‌سازی بافت فرسوده از دیدگاه توسعه پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. وقف یکی از...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 7

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 7
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 7 ، منتشر شد. تبیین مولفه‌های مؤثر در برنامه‌ریزی شهر حساس به آب و تاثیر معماری تعاملی در طراحی پارکینگ‌های طبقاتی؛ مورد مطالعه: طراحی پارکینگ‌های مکانیزه هوشمند، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. در دهه‌های اخیر...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 19

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 19
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 19 ، منتشر شد. تحلیل مردم‌شناختی مراسم مذهبی الله الله حسینه وینا (مراسم احرام بستن) در شهرستان مراغه و بررسی جملات مرکب در دستور زبان فارسی و عربی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. برگزاری مراسم گوناگون اجتماعی شامل...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 21

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 21
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 21 ، منتشر شد. فناوری خوشه‌بندی و استراتژی تحقیق و توسعه در شرکت‌های چند ملیتی و راهبرد سیاسی ایران در حل مساله قره باغ با تاکید بر تامین منافع ملی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در میان...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 18

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 18
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 18 ، منتشر شد. جنبش هیبرید آرت در آفرینش هنر اسلامی معاصر کشور انگلستان و از متن تا اجرا: نگاهی به شیوه‌های مدرن تفسیر و اجرای نمایشنامه‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. هنر دیجیتال، پدیده‌ی متولد شده‌ی قرن حاضر، در...

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی - شماره 4

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی - شماره 4
فصلنامه علمی پژوهش‌های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی - شماره 4 ، منتشر شد. بازخوانی سیر تحولات مرمت و توسعه مسجد جامع بروجرد و بررسی چگونگی حفظ و احیای بناهای ارزشمند تاریخی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. قریب به بیش از هزار سال است که از احداث مسجد جامع بروجرد...

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 16

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 16
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 16 ، منتشر شد. بررسی گوشه‌سازی گنبد در مجموعه سلطان محمود بندرآباد و نقش ریز جلبک‌ها در معماری پایدار؛ بررسی نماهای جلبکی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. مجموعه سلطان محمود در بندرآباد در فاصله 36 کیلومتری یزد توسط شیخ تقی الدین...

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی - شماره 3

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی - شماره 3
فصلنامه علمی پژوهش‌های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی - شماره 3 ، منتشر شد. هویت در معماری داخلی دوره اسلامی، دیالکتیک معماری ایرانی، اسلامی با موضوع آموزش و فضاهای آموزشی و رباط، بنایی نظامی در راه‌های تاریخی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. هویت از صفات و...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 6

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 6
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 6 ، منتشر شد. راهکارهای طراحی فضاهای عمومی با هدف شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در محله گنبد کازرون و تبیین شاخص‌های شهر خلاق در خیابان ابوطالب مشهد با استفاده از مدل AHP، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. فضاهای...

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 17

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 17
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 17 ، منتشر شد. درون‌مایه، موضوع در نگرشی تحلیلی، انتقادی و بررسی جایگاه بداهه‌پردازی در کمدیا دلآرته از منظر سیرو فررونه، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. موضوع و درون‌مایه از اصطلاحات حوزه ادبیات داستانی هستند که نگرش و...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 5

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 5
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 5 ، منتشر شد. این شماره به برنامه‌ریزی راهبردی مکان‌یابی مسیرهای دوچرخه‌سواری با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار؛ منطقه 2 شهر کرمان، می‌پردازد. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شهرها نقش بسیار مؤثری در ایجاد مسیرهای مناسب دوچرخه‌سواری دارد....

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15

دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15
فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15 ، منتشر شد. شناسایی گنبدهای گره‌دار در مساجد ایرانی و بررسی فضای سبز عمومی مجتمع‌های مسکونی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ نمونه موردی: محله نایسر سنندج، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید. امروزه بافت تاریخی و ارزشمند شهر یزد با مشکلات...
1 2 3 >>