کتاب‌های مرتبط با کتاب آخرالزمان، شرایط ظهور باطنی ترین بعد هستی