کتاب‌های مرتبط با کتاب صوتی هزار و یک شب، قسمت چهارم: حمال و دختران 2