دانلود کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند: خجولی گری و تکنیک‌های مقابله با آن

  • از: فاطمه ﺩﺍنایی
  • ناشر: انتشارات پارسیان البرز
  • ۵ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند: خجولی گری و تکنیک‌های مقابله با آن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند: خجولی گری و تکنیک‌های مقابله با آن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند: خجولی گری و تکنیک‌های مقابله با آن

با انجام راهنمایی‌های کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند: خجولی گری و تکنیک‌های مقابله با آن به قلم فاطمه دانایی، شما می‌توانید به شخصی با اعتماد ‌به ‌نفس بالا تبدیل شوید، مهارت‌های خود را روز به روز گسترش دهید و از زندگی لذت بیشتری ببرید.

درباره‌ی کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند:

این کتاب زندگی شما را دگرگون می‌کند! فاطمه دانایی ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ این اثر ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﻮﺩش ﺁن‌ها ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﺨﺼﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﻯ‌اش ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩه، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ‌ﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ این تکنیک‌ها را ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍست؛ هنگامی که اثربخشی راهکار‌ها ﺭﺍ مشاهده کرده تصمیم به نگارش این کتاب گرفته تا افراد بیشتری از آن بهره ببرند. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ، ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ، ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ‌ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اما مطمئن باشید ﻛﺘﺎﺏ ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺏ حاضر، خجالت و ﺧﺠﻮﻟﻰ‌ﮔﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰ‌ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮﻡ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻭ ﻳﺎﺩ ﻣﻰ‌ﮔﻴﺮﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﻣﻬﺎﺭﺕ‌ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻰ‌ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺭﺍحت‌تر ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ‌ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﻣﺜﻞ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻬﺎﺭﺕ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ بر حس خجالت خود غلبه کنید ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻣﻬﺎﺭﺕ‌ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰ‌ﺧﻮﺍهید ﻧﻤﻰ‌رسید ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﺁﻥ ﻛﺠﺎﺳﺖ.

ممکن است این کتاب شما را یاد شکست‌ها و ناکامی‌هایی بیندازد که بر اثر خجولی‌گری متحمل شده‌اید؛ اما نگران نباشید و مطالعه آن را ادامه دهید؛ چون نتایجی که از آن به دست می‌آورید، بسیار لذت‌بخش‌تر خواهد بود.

کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

ﻫﺮ فردی ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺠﻮﻟﻰ‌ﮔﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﻰ‌ﺩﺍﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮﻡ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺻﻼ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﺠﻮﻟﻰ‌ﮔﺮﻯ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍیش ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین خواندن این کتاب ﻛﻤﻚ می‌ﻛﻨﺪ تا ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺅﻳﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ.

جملات برگزیده کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند:

- من حق دارم تجربه کنم البته مسئولیتش را خواهم پذیرفت.
- کسی که در زندگی اشتباه نکرده هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده.
- موفقیت یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. اندکی بهترشدن نسبت به روز قبل موفقیت است.
- هر اشتباه نشان‌دهنده این است که وقت آن رسیده چیزی جدید یاد بگیری؛ چیزی که از قبل نمی‌دانی.
- از عوامل مهمی که باعث ایجاد رفتارهای خجولی‌گری در اکثر افراد می‌شود، عدم آگاهی از حقوق انسانی خود است.

در بخشی از کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند می‌خوانیم:

اطرافیان شما با شما چه کار می‌کنند؛ آیا کمک می‌کنند شما زیباترین حالت خود را پیدا کنید و بهترین خودتان باشید (نقش آموزش‌دهنده)، یا زشت‌ترین حالات را در شما پدید می‌آورند؟ (شما را به خمیر‌بازی خود تبدیل می‌کنند). اگر دقت کرده باشید، شما از یک اثر بیشترین لذت را می‌برید و از دیگری ناراحت می‌شوید؛ چون یکی خواسته و نیاز شماست و دیگری خواسته و سرگرمی طرف مقابل! یکی نقش آموزش‌دهنده را بر عهده دارد و دیگری به خاطر سرگرمی و روند کار خودش این کار را انجام می‌دهد.

دوست عزیز باید عرض کنم خدمتتان که در جامعه دیگران با افرادی که دچار خجولی‌گری هستند، این‌گونه برخورد می‌کنند و بلکه بدتر؛ یعنی افراد خجول می‌شوند خمیربازی دیگران و دیگران هر شکلی را که دوست داشته باشند، به آن‌ها می‌دهند؛ چون گویا این افراد نه‌تنها هیچ‌گونه اختیاری از خود ندارند، بلکه دیگران هیچ ارزشی هم برای آن‌ها قائل نیستند. پس اگر دوست ندارید دیگران با شما چنین رفتاری داشته باشند، تلاش کنید از پدیده خجولی‌گری فاصله بگیرید و مثل افراد قاطع برخورد کنید.

 ۱۰۶ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-6974-17-2 

چاپ ۱۳۹۸: ۳۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل صفرم: پیشگفتار نویسنده
فصل اول: آشنایی اولیه
داستان من
گپ خودمونی
این خاطره درس بزرگی را با خود دارد
این تمرین مختص شماست
استارت کلیدی
خجولی‌گری چیست؟
خلاصه فصل اول
فصل دوم: ریشه‌های خجولی‌گری 1
تست‌کردن خود
معجزه تصویرسازی
آیا خجولی‌گری ذاتی است یا اکتسابی؟
خجولی‌گری و درون‌گرایی
ریشه‌های خجولی‌گری
آشنایی با مغز
اصلاح فایل برای غلبه بر خجالت و کم‌رویی
مغز پستاندار
مغز منطقی یا نئوکورتکس
همکاری و خواسته‌های متفاوت
مسیر عصبی؛ شاهراه قدرتمندشدن
شگفتی‌های مغز انسان
نکته جالب توجه اینکه...
مسیر عصبی
هیس! لطفا بهانه نیارید
خلاصه فصل دوم:
فصل سوم: ریشه‌های خجولی‌گری 2
هم‌رنگ‌ش دن با جماعت
مقایسه خود با دیگران
با تکرار این حقیقت آن را به باور قلبی خود تبدیل کن
تمرکز بر نداشته‌ها
تفکر غلط صفر یا صد
بخشی از توقعات یک کامل‌گرا
عدم آگاهی از حقوق انسانی خود
اثرات خجولی‌گری!
خلاصه فصل
فصل چهارم: مدل‌های مختلف خجولی‌گری
و اما احساسات ناشی از خجولی‌گری
فصل پنجم: راهکارها و تکنیک‌های درمانی
تکنیک قانون 3تایی اظهارنظر
تکنیک آگاهی
به جای فرار مقاومت کن
تکنیک سی‌دی خش‌دار
تکنیک بازی تئاتر
تکنیک چالشی
تکنیک اگر x جای من بود.
تکنیک یک دقیقه بعد حالم چطوره؟
تکنیک صحنه‌سازی
تکنیک تجرید
تکنیک ارتقای سطح انرژی
چگونه سطح انرژی خود را بالا ببریم؟
سخن پایانی
سپاس‌نامه

راهنمای دانلود کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند: خجولی گری و تکنیک‌های مقابله با آن

برای دانلود کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند: خجولی گری و تکنیک‌های مقابله با آن و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند: خجولی گری و تکنیک‌های مقابله با آن

نظرات کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند: خجولی گری و تکنیک‌های مقابله با آن

سمانه راد
۱۳۹۹/۱۱/۲۲
یه وقتایی شاید راه حل مشکلات ما اینقدر ساده به نظربرسندکه انجامشون نمیدیم. تکنیکهایی که دراین کتاب گفته شده اگر به درستی انجام شه میتونه کمک بزرگی کنه
شهلا عبداللهی
۱۳۹۹/۱۰/۲۵
کتاب مفیدی بود پیشنهاد میکنم برای کسانی که قدم اول را برای ترک این عادت مخرب برداشته اند
سعید مهربان
۱۳۹۹/۱۰/۲۱
برای اولین مطالعه تو این زمینه کتاب خوبیه ولی خیلی پر بار نیست
مشاهد همه نظرات (۳)
اعتماد به نفس، خودسازی، خجولی، کتاب رفع خجولی، رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس، راه های از بین بردن خجالتی بودن، من خیلی خجالتی هستم چکار کنم، درمان قطعی خجالتی بودن، درمان کمرویی و خجالت، چگونه خجالت را کنار بگذاریم، خجالتی بودن، ریشه های خجالتی بودن، درمان خجالت کشیدن، درمان خجالت، خجالت، افراد خجالتی چه کنند، افزایش اعتماد به نفس، آموزش بالا بردن اعتماد به نفس، آموزش تقویت اعتماد به نفس، مهارت افزایش اعتماد به نفس، آموزش اعتماد به نفس، رمز اعتماد به نفس، غلبه بر کمبود اعتماد به نفس، تغییر در خود، تغییر زندگی، موفقیت در زندگی، مهارت های زندگی، تغییر رفتار، راه و رسم زندگی، تغییر خود، آموزش خودباوری، راهنمای موفقیت، رسیدن به موفقیت، خودباوری، موفقیت در زندگی شخصی و کاری، آرامش در زندگی، موفقیت شخصی، راه های موفقیت، قدرت درون، خودشناسی، داشتن زندگی شاد، شادی در زندگی، موفقیتهای فردی، خودآگاهی، راهنمای موفقیتهای فردی، عزت نفس، افزایش عزت نفس، فاطمه دانائی، کتاب ابر شومی که بر سر زندگی ما سایه افکند، کتاب خجولی گری و تکنیک های مقابله با آن