دانلود کتاب سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان

از آنجایی که انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند، پس دارای هویت اجتماعی  هستند. زندگی اجتماعی انسان بدون وجود راهی برای دانستن اینکه دیگران کیستند و بدون نوعی درک از اینکه خود ما کیستیم غیر قابل تصور است.

هدف مهم که در این کتاب به آن پرداخته شده؛ تبیین جامعه شناختی رابطه سبک زندگی با هویت اجتماعی جوانان است. فرضیات این تحقیق، شامل بررسی رابطه هر یک از متغیرهای مصرف فرهنگی، فعالیت های فراغت، مدیریت بدن، الگوهای خرید و متغیرهای زمینه ای (سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، محل سکونت و قومیت)، با هویت اجتماعی جوانان می باشد. این پژوهش صرفاً به ارتباط متغیرها و مفاهیم اجتماعی و جامعه شناختی با پدیدۀ هویت اجتماعی می پردازد و سعی دارد به شیوه ای علمی و عاری از هرگونه سو گیری های شخصی نتایج شفافی را ارائه دهد.

نتایج یافته های تحقیق، نشان داد که سبک زندگی (مصرف فرهنگی، فعالیت های فراغت، مدیریت بدن و الگوهای خرید) رابطه معناداری را با هویت اجتماعی جوانان داشته است. همچنین از بین متغیرهای زمینه‌ای تحقیق؛ سن، وضعیت تأهل،سطح تحصیلات، محل سکونت و قومیت پاسخگویان رابطه معناداری را با هویت اجتماعی جوانان داشته، اما جنسیت پاسخگویان رابطه معناداری را با هویت اجتماعی آنان نداشته است.

 ۱۳۶ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-459-002-0 

چاپ ۱۳۹۵: ۱۶۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۴۰۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: اصول و کلیات
 مقدمه
اهمیت و ضرورت نگارش کتاب
پرسش‌ های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
متغیرها و مفاهیم
فصل دوم: مبانی نظری
تعاریف
مبانی نظری
مقدمه
مفهوم سبک زندگی ازدیدگاه های مختلف
آنتونی گیدنز
پیر بوردیو
تورستن وبلن
گئورگ زیمل
ماکس وبر
مفهوم هویت اجتماعی ازدیدگاه های مختلف
آنتونی گیدنز
تاجفل
ریچارد جنکینز
کاستلز
پیشینه تجربی پژوهش
چارچوب نظری پژوهش
فصل سوم: ابزار و روش ها
مقدمه
روش کار
جامعه آماری
واحد تحلیل
حجم نمونه
چارچوب نمونه گیری (نمونه و شیوۀ نمونه‌گیری)
ابزار اندازه‌گیری
قابلیت اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری
قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری
شاخص سازی
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تکنیک ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمـه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: نتیجه گیـری
مقدمه
خلاصه مطالب کتاب
نتایج یافته های توصیفی
نتایج یافته های تحقیق
منابع

راهنمای دانلود کتاب سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان

برای دانلود کتاب سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان

نظرات کتاب سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان

محسن سلیمی امان آباد
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
کتاب بسیار خوبی است.
مشاهد همه نظرات (۱)