دانلود کتاب سیر تحول عرفان در ایران باستان (از سومر تا پایان ساسانیان)

  • از: فاروق صفی زاده
  • ناشر: انتشارات ایران جام
  • ۹ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب سیر تحول عرفان در ایران باستان (از سومر تا پایان ساسانیان) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب سیر تحول عرفان در ایران باستان (از سومر تا پایان ساسانیان) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب سیر تحول عرفان در ایران باستان (از سومر تا پایان ساسانیان)

در این هیچ شکى نیست که خاستگاه تصوف و عرفان در جهان، گستردهى ایران زمین بوده، همانگونه که نخستین آیینها و مکاتب فلسفى و عرفانى، هم چون آیین مهر و زروان و مزدیسنا، از این سرزمین باستانى بود که تأثیر این آیینها را ما در همهى ادیان و مذاهب جهانى مىبینیم.

آلبرماله در کتاب تاریخ ملل شرق و یونان خود مىنویسد: «ایرانیان قومى متمدن هستند. راستى و رعایت قوانین از ویژگىهاى تمدن ایرانیان شمرده مىشود». هرودت نیز مىنویسد: «مردم ایران، هیچ چیز را به قدر دروغ موجب شرمسارى نمىدانند».

داریوش مادى در سنگ نبشتهاش مىنویسد: «بخواست اهورامزدا، من چنینم که راستى را دوست دارم و از دروغ روى گردانم. دوست ندارم که ناتوانى از حقکشى در رنج باشد. همچنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهاى ناتوان آسیب برسد. آنچه را که درست است، من آن را دوست دارم. من دوست بردهى دروغ نیستم. من بدخشم نیستم. حتى وقتى خشم مرا مىانگیزاند، آن را فرومىنشانم. من سخت بر  هوس خود فرمانروا هستم».

 ۴۳۲ صفحه، ۶۵۵ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-8379-80-8 

چاپ ۱۳۹۳: ۳۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۹۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
آئین مسیحیت نیز اقتباس از دین مهر است
آیین ایرانیان پیش از زردشت
سخنى چند از شاهنامه
سرچشمه عرفان ایران
خودآگاهى
طریقت مهر
هفت پله طریقت مهر
پیر مغان
رمز کشتن گاو در طریقت مهر
رمز مىدر عرفان ایران
مولانا جلالالدین محمد بلخى
دین در ایران باستان
زروان
چگونگى برخورد با آراء زروانى در کتب کلامى متأخّر مزدیسنا
دین ودایى
دین برهمایى (برهمنیزم)
خدایان دین برهمائى
کاست یا طبقات اجتماعى
کتب مقدس برهمایى
تناسخ (سمساره و کرمه)
3. هندوئیزم جدید (هندو به معنى خاص)
تحول دین برهمایى :
مقاصد چهارگانهى زندگى: (کامه، دهرمه، ارتهه، مکشه)
1. کامه Kama
2. ارتهه Artha
2. دهرمه Dharma
4. مکشه Moksha
سه طریق نجات
1. طریقه عمل
2. طریقهى علم
3. طریقهى اخلاص (بهکتى)
مکتبهاى فلسفى دین هندو
مکتب سانکهیه
طریقهى یوگا
1. دورى از امیال نفسانى
2. رعایت نظام یوگا
3. جلوس بر طرز معین
4. تنظیم تنفس
5. ترک محسوسات
6. تمرکز حواس
7. مراقبه و تفکر
8. مرتبهى نهایى یا «ایشوارا»
خدایان و مذاهب هندو
برهما
شیوا
آیین مهر (میترائیسم) پایه گذار آئین مسیح
تاریخچه رواج آئین مهر در اروپا
پیام مهر عرفان ایران
مهرپرستى چیست
اساطیر
مراسم میترایى و محل عبادت
شریعت میترایى
مونومان ها و سنگ نبشته ها
ستارهشناسى و علم هیئت
موارد توافق و اختلاف مهرپرستى با عیسویت
شباهت با یهودیگرى
شباهت با آیین هندو
شباهت مهرپرستى با تصوف اسلامى
خلاصهى مهرپرستى
علل شکست مهرپرستى
اخلاقیات میترایى
زهد میترایى
تاریخ تولد و ظهور زردشت
محل تولد و ظهور زردشت
چگونگى شهادت زردشت
تأثیر افکار زردشت در سقراط و افلاطون
آیین آریایى
خداى بزرگ
میتره (مهر)
ربالنوع آتش
دوگانگى
ابرها
ایندره
وریتره و اهى
سومه
منتره
1ـ یکتایى اهورامزدا
فرشته در دین زردشت
نیک و بد در بینش زردشت
نماز
اَشِم وهو
یتااهو
اشویى
امشاسپندان اشو
ایزدان اشو
سروش اشو
فره وهران اشو
بهشت براى اشوان
بهشت پاکان
پاکان مینویى
اشوان گیتى
از نماز ایوه سروتریم
خوشنود ساختن اهورامزدا و دورى از انگره مینو
نماز بهتواى اهورامزدا
فلسفه نماز و نیایشها
پرتوهاى اهورامزدا
بعضى تأثیرات مهرپرستى در دین زردشت و زردشتیان
الف: زمان زردشت
نظریهى سنتى زردشتى
فرجامشناسى
نظریهى فلاسفه و حکماى یونان باستان
نظریهى سوم
ب: زادگاه زردشت
ج: خانوادهى زردشت
زندگى زردشت
د: عقاید زردشت
ه . عقاید زرتشتیان بعد از زردشت (تغییرات و انحرافات)
تغییر در نبوت
تغییر در معاد
مغ
و. آوستا
زرتشت
مولد و منشأ زرتشت
خانواده زرتشت
تبعید و مهاجرت زرتشت
شخصیت زرتشت
رفرم زرتشت
تعلیمات زرتشت
پیروان زرتشت
شهادت زرتشت
عرفان کورش
مسیح عهد عتیق، ذوالقرنین قرآن
قوم یهود
کورش در عهد عتیق
کورش کبیر
در عهد عتیق کتاب مقدس یهود
مسألهى ذوالقرنین و عقاید مفسران و محققان
طبرى و بلعمى
ابوریحان بیرونى
مجمل التواریخ و القصص
غزالى
ابوبکر سورآبادى
ابن البلخى
مقریزى
ابن الاثیر وسمعانى
غیاثالدین خواندمیر
صاحب کتاب ذوالقرنین
قاموس الاعلام
دائرةالمعارف اسلام
مولانا ابوالکلام آزاد
مؤلف تاریخ انبیاء
نوبخت
پروفسور طاهر رضوى
منابع دیگر
ذوالقرنین کیست؟
ذوالقرنین در توراة
ذوالقرنین، مرد پارسى، کورش کبیر است یا داریوش بزرگ؟
«منم کورش شاه هخامنشى»
مانى پایهگذار آئینژرفگرایى
اصل و مبدأ آئین مانى و علل ظهور آن
اصول و عقاید آئین مانى
واقعه اعدام مانى
عقاید مانى
جهانشناسى مانى
طبقات جامعهى دین مانى
ادبیات مانوى
تأثیر ایرانیان در جریانهاى فکرى جهان
مزدک نخستین سوسیالیست جهان
بررسى علت بروز و رواج آئین مزدک
تعالیم آئین مزدک
عدالت و برابرى در آئین مزدک
توجه مخصوص مزدک به موضوع زناشویى
سرکوبى و کشتار دستجمعى مزدکیان
علت شکلگیرى جنبش مزدک
اصول و اعتقادات دین مزدک
ظهور مزدک و علل آن
اصول عقاید و تعالیم مزدک
دین بودایى
انتشار دین بودا
چهار حقیقت اصلى دین بودا
نیروانا
فلسفه و تناسخ در دین بودا
فرقههاى مختلف دین بودا
دستاویزها و آبشخورها

راهنمای دانلود کتاب سیر تحول عرفان در ایران باستان (از سومر تا پایان ساسانیان)

برای دانلود کتاب سیر تحول عرفان در ایران باستان (از سومر تا پایان ساسانیان) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  سیر تحول عرفان در ایران باستان (از سومر تا پایان ساسانیان)
M.Sh. Yoosefi
۱۳۹۵/۱۲/۱
کاش داریوشم بود کم خدمت نکرده
Hemmat .N
۱۳۹۴/۱۲/۲۲
کتاب‌های دکتر فاروق صفی زاده کتاب‌های ارزشمندی هستند و از روش شناسی خوبی برخوردارند. ماهیت علمی و جنبه‌ی عمومی آن‌ها گستره‌ی خاصی از کتابخوانان را به خود جلب می‌کند. این کتاب ایشان مانند سایر آثارش در کتابراه خواندنی است.
مهرک هنرمند
۱۳۹۵/۱۲/۱۸
آیا این کتاب آقای صفی زاده با کتاب دیگر ایشان (کبالا عرفان آریایی یهود) ارتباط دارد؟ چون سر فصلهای مشترکی در توضیحات هر دو کتاب نوشته شده است.
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۷)