کتاب‌های مرتبط با کتاب صوتی هزار و یک شب، قسمت هفتم: حکایت عشاق