دانلود کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی

  • از: سید حسین حسینی
  • ناشر: انتشارات آوای نور
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی

کتاب نهضت تولید علم: کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی حاصل جمع آوری مقالات و یادداشت هایی است که به دنبال پاسخ دادن به سوالات این چنین است:

آیا تولید علم با نهضت تولید علم یکی است و عوامل تحقق نهضت تولید علم همان عوامل پیدایش علوم اند؟ آیا تولید علم برخواسته از تولید نظریه است؟ نسبت کرسی های نظریه پردازی با آزاداندیشی و جامعه آزاداندیش چگونه است؟ آیا کرسی های نظریه پردازی در اجتماعی شدن علم نقش دارد؟ آیا ارتقاء نظام آموزش عالی کشور با تولید علم و کرسی های نظریه پردازی نسبتی دارد؟

ارتباط و نزدیکی ساختاری و مبنایی علوم انسانی با آموزه‌های دینی و اسلامی نیز دلیلی بر ضرورت و اهمیّت تغییر و تحوّل این علوم در مسیر هم‌زادی با انگاره‌های اسلامی و نیز اسلامی‌سازی علوم است. همچنین مناسبات علوم انسانیِ محصول تمدن جدید و برآمده از رنسـانس اومانیـستی نیـز بر ضرورت مسـألۀ اسلامی‌سازی علوم تأکید می‌کند. و در هر حال امروزه تولید علوم انسانی در معنای ابداع و ایجاد ساختار علمی دانش جدید علوم انسانی که برآمده و هم‌آورد با اصول و مبانی دینی و اسلامی بوده و در بستر و فضای اندیشۀ اسلامی رشد یافته باشد، یک ضرورت تاریخی و اجتماعی تلقّی می‌گردد.

تحلیل دقیق این ساختار علمی به عناصری چند (اعم از مبانی، پیش‌فرض‌ها، اصول، اهداف، مسائل، روش‌ها و موضوع علم) و پژوهش در نسبت سنجی هر یک از ابعاد آن با آموزه‌های دینی و اسلامی یک امر بایستۀ پژوهشی است که باید در مجامع علمی بیش از پیش بدان پرداخت.

این کتاب حاصل جمع‌آوری برخی مقالات و یادداشت‌های علمی کوتاهی است که طیّ سال‌های اخیر فراهم شده است و امـید می‌برم بتواند برای خوانندگان فرهیخـته و روشن‌انـدیـش، زمینـه‌ای برای تأمّل و تفکر بیشتر در این موضوعات، پیش‌روی قرار دهد و هر آینه، نویسنده را وامدار دیدگاهها و نظرات منتقدانۀ صاحبنظران این عرصه سازد.

فهرست مطالب

مقدمه
چرخۀ تولید علم
یادداشتها
فصل اول: نهضت تولید علم؛ بررسی مؤلفه های مفهومی
1- منظومۀ 20 گانه
2- عصر نوآوری و خلاقیّت علمی
3- نقش نوآوری در نهضت تولید علم
4- چیستی نهضت تولید علم
5- مؤلّفه های نهضت تولید علم
6- الگوی شناسایی
فصل دوم: نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری ؛ چیستی، چرایی و چگونگی
(بحثی پیرامون اهداف، مفاهیم و شیوه های نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری)
مقدمه
1- ضرورت موضوع (توجه به اهمیت و حساسیّت بحث)
2- ساختار علمی طرح موضوع
یک: چیستی نهضت تولید علم
1- مرحله اول : واژه یابی (نگاه انفرادی)
2- مرحله دوّم : مفهوم یابی (نگاه ترکیبی به سه واژه)
دو: چرایی نهضت تولید علم
1- تمدن اسلامی
2- جامعۀ اسلامی
3- انقلاب فرهنگی اسلامی
4- ضرورت جنبش تولید علم
سه: چگونگی نهضت تولید علم
1- خیزشهای اجتماعی ملّی
2- خیزشهای فرهنگی
3- تفاوت رسالتها و وظایف
4- توجه به عنصر زمان
منابع
فصل سوم: آشنایی با مفهوم نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری
1- تلاش برای مفهوم یابی نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری
2- الگویابی در مفهوم نهضت تولید علم
الف– مرحلۀ اوّل مدل
- واژۀ نهضت
- واژۀ تولید
- تفاوت نو بودن و پویایی
- واژۀ علم
ب- مرحله دوّم مدل
- نهضت تولید علم به مثابۀ یک بستر علمی و فرهنگی
- تدریجی بودن
- نوگرایی و پویایی
- جنبۀ ارادی و بشری
- عمیق و بنیادی بودن
- پاسخگویی به مطالبات انقلاب اسلامی
3- پرسش و پاسخ
4- مروری بر چند تعریف
5- نمودار تبیین و تحلیل مؤلفه های نهضت تولید علم
فصل چهارم: تعامل علمی در مسیر تحقّق نهضت تولید علم
1- جایگاه حسّاس و موقعیّـت وی‍ژۀ دانشگاه ها در جامعۀ اسلامی
2- تحلیل رسالت نهادهای دینی در دانشگاه
3- راه حرکت از وضعیّت موجود به سمت مطلوب
فصل پنجم: "سیاست های اجرایی اسلامی سازی دانشگاهها"
1-ضرورت تنظیم برنامه ای منسجم
2-موانع و سیاست های اسلامی سازی
فصل ششم: کرسی های نظریه پردازی؛ بایدها و ضرورتها
1-آسیب های علمی و معرفتی نظام آموزش عالی
2-آسیب های مدیریتی و سازمانی نظام آموزش عالی
3-ضرورت راه اندازی کرسی های نظریه پردازی
فصل هفتم: «کرسی های نظریه پردازی؛ راهی به سوی تمدن اسلامی»
1- رسالت دانشجوی بسیجی در جامعۀ امروز
2- خصوصیات دانشجوی بسیجی
3- رسالت دانشجوی بسیجی در دانشگاه امروز
الف-رسالت های فردی
ب- رسالت های جمعی
4- جامعۀ اسلامی در مسیر تمدن اسلامی
5- ضرورت راه اندازی کرسی های نظریه پردازی دانشجویی
فصل هشتم: کرسی های نظریه پردازی و نگاهی خاص به تولید علم
1-زمینه ها و ضرورت های کرسی های نظریه پردازی
2-علل عقب ماندگی در تولید علم
3-نسبت کرسی های نظریه پردازی و تولید علم
4- خصوصیات و ویژگی های یک نظریه علمی روشمند
5- اصول و مفهوم کرسی های نظریه پردازی
6- ویژگیها و امتیازات کرسی های نظریه پردازی
7- مهمترین موانع نظریه پردازی در نظام آموزش عالی1
فصل نهم: مفهوم و موانع آزاد اندیشی
1-مؤلفه های آزاداندیشی
2-مشکلات و موانع آزاداندیشی
3-راهکارهای عملی
4-نقش رسانه های عمومی
فصل دهم: نشانه های جامعه آزاد اندیش
1-مشخصات فردی و جامعۀ آزاداندیش
2-نقش رسانه در جهت تقویت آزاداندیشی
فصل یازدهم: نظام آموزش عالی و تمدن سازی
1-تحلیل نسبت آموزش عالی با انقلاب اسلامی
2-اهداف کلان و سرفصل های برنامه نظام آموزش عالی
3-اصول محوری برنامه های فرهنگی
اصل اول: ارتباط تعیین برنامه با اولویت بندی و مفهوم یابی
اصل دوم : تفکیک بین مفهوم هدف و برنامه
اصل سوم : تفکیک برنامه های پیشنهادی فرهنگی در دو بخش ضرورت ها و موانع
بخش ضرورت ها
بخش موانع
منابع
فصل دوازدهم: نقش آموزش عالی و ترسیم هویّت دانشجویی
1- اهمیت فرهنگ و نقش نظام آموزش عالی
الف- فرهنگ و توسعه
ب- فرهنگ و تمدن
ج- اهمیت تمدن سازی
د- فرهنگ و روابط دنیای جدید
ه- دانشگاه امروز
2- نقش دانشجو در نظام آموزش عالی
3- ترسیم هویّت دانشجویی
الف- علم جویی
ب- حساسیّت اجتماعی
ج- فهم عَصری
د- آزادگی دینی
ه- ایمان پاک و استوار
و- انگیزۀ تمدنی
یادداشت ها
منابع
نمایه نام ها
نمایه موضوعی

 ۱۸۴ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-5413-78-6 

چاپ ۱۳۹۲: ۹۵۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۵۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی

برای دانلود کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی