کتاب‌های مرتبط با کتاب گذر و نظری بر هرمنوتیک و تأویل‌گرایی