معرفی و دانلود کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن

عکس جلد کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن
قیمت:
۴۵۰۰۰۰ تومان - 81.99€
خرید کتاب صوتی
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن

کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن مجموعه سخنرانی‌های نویسنده معروف مسیحا برزگر، برای افرادی است که اسیر قصه‌های ذهنِ خویش شده‌اند.

آنچه زندگی ما را به تنگنا می‌افکند، واقعی نیست، بلکه از جنسِ قصه‌ است؛ قصه‌ای ذهنی. رهایی از قصه‌های ذهن، تجربه‌ی قدرتِ بی‌منتهای درون، و تجربه‌ی بی‌کرانگی‌ست.

آنچه موجب اضطراب ما می‌شود، آنچه ما را افسرده می‌سازد، و آنچه ما را رنج می‌دهد، چیزی جز قصه‌های ذهن نیست.

همه‌ی ما، درگیر‌ِ قصه‌های ذهن خود هستیم، و بدون این‌که متوجه باشیم، مدام این قصه‌ها را در عمل، تکرار می کنیم. موضوعِ قصه‌های ذهن، و رهایی از این قصه‌ها، آن‌قدر مهم است که اگر ما، به شیوه‌ی رهایی از این قصه‌ها پی ببریم، نزدِ خود می‌گوییم: “کاش زودتر شیوه‌های عملیِ رها شدن از این قصه‌ها را می‌دانستم.”

دلیل این‌که ما، با وجودِ بهره‌مندی از آگاهی درون، ذهنی آشفته داریم، چیزی جز قصه‌هایی نیست که از گذشته‌های دور، آن‌ها را به عنوانِ واقعیتِ خود، با خود، همراه کرده‌ایم. عاملِ محدودکننده‌ی آگاهیِ استحاله بخشِ درونِ ما، قصه‌ها و باورهاست. این قصه‌ها و باورها، در کودکی، در ما تعبیه، و اکنون، صاحبِ اراده و زندگی ما شده‌اند.

قصه‌های ذهنِ خود را تشخیص بدهید، از آن‌ها شیفت کنید، سپس آگاهانه، قصه‌هایی قشنگ‌تر بیافرینید، و آن‌ها را به‌مثابه قصه، بازی کنید. در این صورت، از خودِ کرم ابریشمِ خود، استحاله پیدا می‌کنید، و به پروانه‌ای زیبا تبدیل می‌شوید.

فهرست مطالب کتاب صوتی

نمونه
۵۴ دقیقه
سخنرانی اول
۱۴ دقیقه
مراقبه اول
۶۹ دقیقه
سخنرانی دوم
۱۶ دقیقه
مراقبه دوم
۸۱ دقیقه
سخنرانی سوم
۲۱ دقیقه
مراقبه سوم
۷۰ دقیقه
سخنرانی چهارم
۱۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۹۵ دقیقه
سخنرانی پنجم
۵۹ دقیقه
سخنرانی ششم
۹ دقیقه
مراقبه ششم
۶۴ دقیقه
سخنرانی هفتم
۲۱ دقیقه
مراقبه هفتم
۷۷ دقیقه
سخنرانی هشتم
۱۶ دقیقه
مراقبه هشتم
۶۷ دقیقه
سخنرانی نهم
۱۹ دقیقه
مراقبه نهم
۵۸ دقیقه
سخنرانی دهم
۱۹ دقیقه
مراقبه دهم
۷۴ دقیقه
سخنرانی یازدهم
۱۳ دقیقه
مراقبه یازدهم
۶۷ دقیقه
سخنرانی دوازدهم
۲۰ دقیقه
مراقبه دوازدهم
۷۹ دقیقه
سخنرانی سیزدهم
۸۵ دقیقه
سخنرانی چهاردهم
۱۴ دقیقه
مراقبه چهاردهم
۸۵ دقیقه
سخنرانی پانزدهم
۱۶ دقیقه
مراقبه پانزدهم
۵۶ دقیقه
سخنرانی شانزدهم
۱۵ دقیقه
مراقبه شانزدهم
۸۷ دقیقه
سخنرانی هفدهم
۱۶ دقیقه
مراقبه هفدهم
۸۶ دقیقه
سخنرانی هجدهم
۲۶ دقیقه
مراقبه هجدهم
۵۲ دقیقه
سخنرانی نوزدهم
۲۸ دقیقه
مراقبه نوزدهم
۶۵ دقیقه
سخنرانی بیستم
۲۵ دقیقه
مراقبه بیستم
۷۰ دقیقه
سخنرانی بیست و یکم
۲۹ دقیقه
مراقبه بیست و یکم
۷۶ دقیقه
سخنرانی بیست و دوم
۸۵ دقیقه
سخنرانی بیست و سوم
۲۱ دقیقه
مراقبه بیست و سوم
۷۹ دقیقه
سخنرانی بیست و چهارم
۱۲ دقیقه
مراقبه بیست و چهارم
۸۹ دقیقه
سخنرانی بیست و پنجم
۱۸ دقیقه
مراقبه بیست و پنجم
۹۴ دقیقه
سخنرانی بیست و ششم
۱۵ دقیقه
مراقبه بیست و ششم
۷۹ دقیقه
سخنرانی بیست و هفتم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و هفتم
۶۷ دقیقه
سخنرانی بیست و هشتم
۲۲ دقیقه
مراقبه بیست و هشتم
۷۵ دقیقه
سخنرانی بیست و نهم
۲۷ دقیقه
مراقبه بیست و نهم
۸۳ دقیقه
سخنرانی سی‌ام
۲۵ دقیقه
مراقبه سی ام
۸۰ دقیقه
سخنرانی سی و یکم
۲۴ دقیقه
مراقبه سی و یکم
۶۸ دقیقه
سخنرانی سی و دوم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و دوم
۱۰۱ دقیقه
سخنرانی سی و سوم
۸۴ دقیقه
سخنرانی سی و چهارم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و چهارم
۷۳ دقیقه
سخنرانی سی و پنجم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و پنجم
۷۲ دقیقه
سخنرانی سی و ششم
۱۹ دقیقه
مراقبه سی و ششم
۸۴ دقیقه
سخنرانی سی و هفتم
۷۷ دقیقه
سخنرانی سی و هشتم
۳۱ دقیقه
مراقبه سی و هشتم
۷۳ دقیقه
سخنرانی سی و نهم
۳۹ دقیقه
مراقبه سی و نهم
۷۹ دقیقه
سخنرانی چهلم
۲۹ دقیقه
مراقبه چهلم
۶۶ دقیقه
سخنرانی چهل و یکم
۲۴ دقیقه
مراقبه چهل و یکم
۷۱ دقیقه
سخنرانی چهل و دوم
۲۷ دقیقه
مراقبه چهل و دوم
۶۹ دقیقه
سخنرانی چهل و سوم
۱۶ دقیقه
مراقبه چهل و سوم
۷۹ دقیقه
سخنرانی چهل و چهارم
۸۱ دقیقه
سخنرانی چهل و پنجم
۱۹ دقیقه
مراقبه چهل و پنجم
۶۳ دقیقه
سخنرانی چهل و ششم
۱۸ دقیقه
مراقبه چهل و ششم
۸۱ دقیقه
سخنرانی چهل و هفتم
۲۲ دقیقه
مراقبه چهل و هفتم
۱۱۳ دقیقه
سخنرانی چهل و هشتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی چهل و نهم
۲۱ دقیقه
مراقبه چهل و نهم
۸۷ دقیقه
سخنرانی پنجاه
۲۱ دقیقه
مراقبه پنجاه
۷۶ دقیقه
سخنرانی پنجاه و یکم
۱۶ دقیقه
مراقبه پنجاه و یک
۸۹ دقیقه
سخنرانی پنجاه و دوم
۷۳ دقیقه
سخنرانی پنجاه و سوم
۲۶ دقیقه
مراقبه پنجاه و سوم
۷۲ دقیقه
سخنرانی پنجاه و چهارم
۲۱ دقیقه
مراقبه پنجاه و چهارم
۸۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه و پنجم
۱۵ دقیقه
مراقبه پنجاه و پنجم
۷۸ دقیقه
سخنرانی پنجم و ششم
۲۵ دقیقه
مراقبه پنجاه و ششم
۷۵ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هفتم
۳۰ دقیقه
مراقبه پنجاه و هفتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هشتم
۱۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و هشتم
۷۵ دقیقه
سخنرانی پنجاه و نهم
۲۹ دقیقه
مراقبه پنجاه و نهم
۶۸ دقیقه
سخنرانی شصتم
۶۹ دقیقه
سخنرانی شصت و یکم
۲۵ دقیقه
مراقبه شصت و یکم
۷۱ دقیقه
سخنرانی شصت و دوم
۲۹ دقیقه
مراقبه شصت و دوم
۸۱ دقیقه
سخنرانی شصت و سوم
۲۳ دقیقه
مراقبه شصت و سوم
۷۶ دقیقه
سخنرانی شصت و چهارم
۲۰ دقیقه
مراقبه شصت و چهارم
۷۸ دقیقه
سخنرانی شصت و پنجم
۲۲ دقیقه
مراقبه شصت و پنجم
۷۴ دقیقه
سخنرانی شصت و ششم
۱۵ دقیقه
مراقبه شصت و ششم
۹۶ دقیقه
سخنرانی شصت و هفتم
۸۱ دقیقه
سخنرانی شصت و هشتم
۲۱ دقیقه
مراقبه شصت و هشتم
۸۲ دقیقه
سخنرانی شصت و نهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی هفتاد
۲۰ دقیقه
مراقبه هفتاد
۶۷ دقیقه
سخنرانی هفتاد و یک
۱۰ دقیقه
مراقبه هفتاد و یکم
۷۲ دقیقه
سخنرانی هفتاد و دوم
۱۴ دقیقه
مراقبه هفتاد و دوم

مشخصات کتاب صوتی

نام کتابکتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن
گویندهمسیحا برزگر
ناشر صوتیانتشارات خانه معنا
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابMP3
مدت۱۱۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب صوتی روانشناسی و موفقیت
قیمت نسخه صوتی
۴۵۰۰۰۰ ت - 81.99 یورو
خرید کتاب صوتی

نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن

زهرا جمالی
۱۳۹۷/۹/۱۳
من سخنرانی اقای برزگر درباره مدیریت خشم رو تقریبا تا میانه گوش دادم و هر جلسه رو تو یک تا دو صفحه خلاصه نویسی کردم، اونم خیلی نگته‌های خوبی داره، اما این بحث قصه‌های ذهن یه چیز دیگه است، چققققدر نکته‌های حایز اهمیت رو که واقعا شاید تا آخر عمرمون هم متوجهش نشیم خوب و ساده توضیح میدن. من نمیدونم چطور ایشون به همچین بصیرتی رسیده واقعا دلم میخواد ببینمشون و ازشون بپرسم، به شدت توصیه میکنم گرچه هنوز کامل گوش ندادم، ولی همینقدر هم که گوش دادم بی‌نظیر بوده من بسیار اهل مطالعه هستم خصوصا در حوزه خودشناسی بپذیرید از من که نسبتا اهل مطالعه هستم که بصیرتی که با شنیدن صحبتهاشون پیدا میکنین هزاران برابر این مبلغ می‌ارزه، حتما وقتی تمام شد باز میام نظرم رو میگم و اطمینان دارم اون موقع انسان دیگه‌ای هستم.
Mon Hei
۱۳۹۹/۵/۲۴
سفری بسیار آرام اما دلنشین و دیدن دوباره دنیای اطراف از دریچه چشمان انسانی ساده و آزاده. در پایان سخنرانی‌ها متوجه شدم شیوه نگرش جناب برزگر به خود و پیرامونشان در ذهنم جوانه زده. هرچند در ابتدا با دنیای ایشان ارتباط خوبی برقرار نکرده بودم. این مجموعه را به کسانی که سودای آزادگی و یافتن ارزش‌های واقعی را دارند پیشنهاد میکنم.
milad fathi
۱۳۹۷/۳/۱۰
شنیدن این کتاب زندگی ادمو از زمین تا اسمون تغییر میده... به عقیده من هر کسی قبل مرگ باید این سخنرانی هارو گوش بده... ممنون از استاد مسیحا برزگر که به عقیده من یک نابغه هستن و همچنین ممنون از کتابراه که با ایجاد زمینه برای مطالعه مردم در تغییر دیدگاه اونا نقش بسیار مهمی داشته...
کاربر Sh
۱۳۹۹/۷/۲۶
سخنرانی‌ها بسیار پرمحتوا هستن، صدای ایشون بسیار آرامش بخش هست، با کمی تامل و تمرین مطمینا به معنای حقیقی زندگی و آرامش خواهیم رسید، بسیار ممنونم از شخص مسیحا برزگر عزیز و‌کتابراه برای در اختیار قرار دادن چنین مجموعه ای.
mim mim
۱۳۹۸/۱/۱۱
همچنان در حال گوش دادن به این مطالب ناب هستم و واقعا بعد از گوش دادن هر سخنرانی و انجام مراقبه هم کلی اطلاعات مفید و کاربردى یاد می‌گیرم و هم کلی احساس آرامش می‌کنم، به همه توصیه می‌کنم که این مجموعه رو از دست ندن، ممنونم از استاد برزگر عزیز
saeideh fallah
۱۳۹۸/۷/۲۹
بینهایت سازنده و تأثیر گذار، خیلی خوشحالم که استاد مسیحا برزگر در زندگیم حضور دارند با سخنرانیها و کتابهای فوقالعادشون، چون خودم رو یافتم و هر روز زندگیم بهتر میشه، بینهایت سپاس ❤
ابوالفضل زارع
۱۳۹۹/۱/۳
مطالب جالب و شنیدنی هست، آقای برزگر هم صدای گرم و دلنشینی داره ولی متاسفانه خیلی سرعت صحبت کردنشون پایینه و بین جمله‌ها مکث زیاده و حوصله سر بره.
Azade Purhajat
۱۳۹۹/۱۰/۷
مثل همیشه عالی و پر نکته. واقعا بابت اینکه با استاد برزگر آشنا شدم از خداوند سپاسگزارم. با علاقه منو مامانم هرروز سخنرانیهاشونو گوش میدیم.
نرگس پورمهر
۱۳۹۸/۱۲/۹
این کتاب خیلی عالی بود. علی الخصوص از جلسه هجده به بعد که راهکار‌های عملی میدن. واقعا کاربردی و عالی. ممنون از آقای برزگر عزیز
محمد آقاجانی
۱۳۹۷/۵/۱۰
خیلی عالیه... کاملا علمی توضیح میدن تا برای ماها که انقدر عقل دو دو تا چهارتایی داریم جای شک و تردید نمونه خخخخ
الی جعفری
۱۳۹۶/۱۲/۸
هنوز در حال خوندنشم؛ولی هر سخنرانی رو میخونم بیشتر مطمئن میشم که بهش نیاز داشتم
منوچهر دیانت
۱۳۹۹/۱۰/۲۸
مطالب ارزشمندی بیان شده منتهی بعضی مواقع کندی بیان باعث عدم تمرکز بر روی مطالب می‌شود
radin Asadlou
۱۳۹۸/۲/۱۶
کاش منم مثل مسیحا برزگر پر از آرامش خاطر بودم لکن برعکس ایشون پر از دغدغه‌ام و ذهنم بدجوری درگیره: (
Samane Mousavi
۱۴۰۰/۸/۴
طبق معمول عالی بود سخنرانی استاد و بسیار جامع و کامل در خصوص زندگی و برطرف کردن گره‌های ذهنی
فرزانه اسفندیاری
۱۴۰۰/۷/۲۰
سخنرانی هازیبا و دلنشین و مفید. مراقبه‌ها عالی عالی عالی و تاثیر گذار. ممنون از کتابراه
مشاهده همه نظرات ۴۱

راهنمای مطالعه کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن

برای دریافت کتاب صوتی رهایی از قصه‌های ذهن و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.