کتاب‌های مرتبط با کتاب پلیس قهرمان 3: حمله‌ی خانه‌های عصبانی