کتاب‌های مرتبط با کتاب جنگ رسانه اجتماعی، سلاحی در دست همه