کتاب‌های مرتبط با کتاب آخرین دختر: روایت من از اسارت و مبارزه‌ام علیه داعش