کتاب‌های مرتبط با کتاب آلاینده‌ها، تخریب و زوال عقل