کتاب‌های مرتبط با کتاب صوتی شواهدی بر زندگی پس از مرگ: علم تجربه‌ی نزدیک مرگ