کتاب‌های مرتبط با کتاب همه چیز به فنا رفته؛ کتابی درباره امید