کتاب‌های مرتبط با کتاب والدین حقیقی، فرزندان مجازی