کتاب‌های مرتبط با کتاب جامعه فرسودگی؛ جامعه شفافیت