کتاب‌های مرتبط با کتاب یک فیلم، یک جهان: آن‌ها زندگی می‌کنند