کتاب‌های مرتبط با کتاب ذهن ورزشی امروز، ارزش هایی در تقابل