کتاب‌های مرتبط با کتاب رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید