کتاب‌های مرتبط با کتاب طیف سنجی مادون قرمز: اصول و کاربردها