کتاب‌های مرتبط با کتاب مدیریت تحول، موانع و راهکارهای عملیاتی