کتاب‌های مرتبط با کتاب جهان پس از مرگ: بررسی علمی تجربیات نزدیک به مرگ - جلد 1