کتاب‌های مرتبط با کتاب زیباشناختی سوررئالیسم، سینمای مدرن و پست مدرن