کتاب‌های مرتبط با کتاب بنیادهای وجودی در تفکرهای فلسفی