کتاب‌های مرتبط با کتاب زلزله شیروان (1308 خورشیدی)، یادداشت‌های مسافرت خراسان عباس مسعودی