کتاب‌های مرتبط با کتاب شوک لیزری: نحوه عملکرد و شبیه سازی فرایند