کتاب‌های مرتبط با کتاب زنان اساطیری: زن در اسطوره، تاریخ، حماسه