کتاب‌های مرتبط با کتاب هفت فردا: به سوی تاریخی اختیاری