کتاب‌های مرتبط با کتاب یک فیلم، یک جهان: سکوت بره‌ها