کتاب‌های مرتبط با کتاب تاریخچه کتاب سوزی و غارت کتابخانه‌های ایران زمین