کتاب‌های مرتبط با کتاب کنکاشی در تاریخ نگاری معاصر